Gemensam satsning ska stärka barns rättigheter

Även om Sverige ligger i framkant när det gäller barns rättigheter kan villkoren bli bättre. Regeringen, Sveriges kommuner och landsting och Barnombudsmannen gör nu en gemensam satsning för att stärka barns rätt i samhället, skriver Maria Larsson, Lennart Gabrielsson och Fredrik Malmberg.

Till och från uppmärksammas barns utsatthet i nyhetsflödet. Säkerligen kan vi alla dra oss ett hjärtskärande livsöde till minnes. Men merparten av de utsatta barnen nås aldrig av det mediala ljuset. Det ska inte vara avhängigt journalisters arbete om ett barn ska komma till tals och deras situation uppmärksammas.

Sverige ligger i framkant när det gäller barns rättigheter. Vårt land var först i världen med ett förbud mot aga och bland de första länderna att ratificera barnkonventionen. Vi har en historia som imponerar men samtidigt förpliktigar. För barns villkor kan bli bättre i Sverige. Därför gör nu regeringen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Barnombudsmannen en gemensam satsning för att stärka barns rätt i samhället.

Regeringen tog 2010 initiativ till en ny strategi för att stärka barnets rättigheter och som antogs av riksdagen samma år. Strategin syftar till att stärka barns rättigheter inom alla berörda områden och verksamheter på statlig och kommunal nivå.

I dag är det avstamp för Barnombudsmannens arbete med Pejling och dialog. Målet med detta uppdrag är att offentliga aktörer ska få kunskap om regeringens strategi och förstå hur strategins nio principer kan användas som ett verktyg för att säkerställa barns rättigheter inom den egna verksamheten.

Genom Pejling ska Barnombudsmannen i nära dialog med kommuner, landsting och myndigheter visa att det finns utmaningar, visa på lösningar och skapa motivation för att stärka arbetet med barns rättigheter. Barnombudsmannen ska göra ett femtiotal pejlingar med barn och beslutsfattare. Syftet är att öka barns möjligheter till inflytande i frågor som rör dem och att ge barn och unga möjlighet att framföra sina åsikter och erfarenheter till beslutsfattare på olika nivåer. Barn och unga ska ses som självklara aktörer i sina egna liv. Vi har ett ansvar att stödja dem och möta dem med respekt.

För att förbättra uppföljningen kring barns och ungas levnadsvillkor har i år ett webbaserat uppföljningssystem som kallas för Max18 lanserats. Uppföljningssystemet ska användas för att följa utvecklingen av barns levnadsvillkor. Det ska även användas av beslutsfattare för att prioritera insatser, på såväl nationell som lokal nivå. Målet är att Max18 är ska användas av kommuner för att följa hur barn mår och har det i den egna kommunen samt om de insatser som görs ger förbättringar för barnen. Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att sprida och utveckla uppföljningssystemet på lokal och regional nivå.

Utöver detta lanserar SKL i dag en internetbaserad vägledning för barnkonventionsarbetet. Vägledningen ska underlätta och stödja arbetet med att förverkliga barns rättigheter i verksamheter, beslut och åtgärder. Det är en del av den överenskommelse som regeringen träffat med SKL.

Detta går helt i linje med synpunkterna Sverige har fått från FN:s kommitté för barnets rättigheter. Kommittén anser att Sverige är långt framme i arbetet men har rekommenderat Sverige att anta en övergripande nationell handlingsplan om barns rättigheter och att förbättra statistiken om barns levnadsvillkor. Vidare har kommittén även lyft vikten av att både barn och unga får kunskap om sina rättigheter, samt att de som arbetar med barn och unga får en systematisk och fortlöpande utbildning i barns rättigheter.

Med de satsningar som presenteras här stärker vi barns rättigheter genom:

• Att lyssna till barn och unga i frågor som rör dem

• Ökad kunskap om barns och ungas levnadsvillkor

• Ökad kunskap om barns rättigheter

På varsina områden gör vi alla insatser, men det är tillsammans som vi kan göra viktiga framsteg. Barndomen går aldrig i repris.

Lennart Gabrielsson
1:e vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting

Maria Larsson
barn- och äldreminister

Fredrik Malmberg
barnombudsman