Låt pojkar själva få bestämma om omskärelse utan medicinsk grund

Publicerad i Dagens nyheter, Debatt

Det finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall ingreppet inte är medicinskt motiverat. Ingreppet är smärtsamt, oåterkalleligt och kan medföra allvarliga komplikationer. Att omskära ett barn utan medicinsk grund och utan att barnet har samtyckt bryter enligt vår mening mot barnets mänskliga rättigheter och mot grundläggande medicinsk-etiska principer.

Enligt lagen om omskärelse av pojkar från 2001 ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Ingreppet får inte ske mot barnets vilja. I praktiken saknar dock dessa formuleringar i lagen betydelse. Merparten av de barn i Sverige som blir omskurna blir det som spädbarn eller i så låg ålder att barnet inte kan påverka beslutet.

Mot bakgrund av att ingreppet är oåterkalleligt och kan leda till allvarliga komplikationer ser vi det som grundläggande att föräldrarätten inte sätts före barnets rätt till medbestämmande, kroppslig integritet och skydd mot skadliga sedvänjor.

International NGO-council (mot våld mot barn) – en rådgivargrupp åt FN – lyfter i en rapport från oktober ifjol fram att omskärelse av pojkar på icke-medicinsk grund och utan samtycke innebär en grov kränkning av barnets rättigheter. Det handlar bland annat om rätten till fysisk integritet och rätten till skydd mot fysiskt och psykiskt våld.

FN:s råd för mänskliga rättigheter uppmanade i år alla länder att avskaffa skadliga sedvänjor på pojkar och flickor som komprometterar barns integritet och värdighet, och som inte respekterar barnets rättigheter.

Frågan är också aktuell i de nordiska länderna. På måndag den 30 september samlas bland annat barnombudsmännen i Norden och framträdande barnläkare och barnkirurger till möte i Oslo för att diskutera nordiska erfarenheter av omskärelse av pojkar som sker utan medicinsk grund. Det är första gången frågan hamnar i fokus på detta sätt.

Det finns tunga medicinsk-etiska skäl för att ta upp frågan. I Sverige har flera landsting motsatt sig att ingreppet utförs inom det egna landstinget. Medicinsk forskning tillbakavisar myter om att spädbarn inte känner smärta och att ett kirurgiskt ingrepp i form av omskärelse är utan risker.
Nyfödda barn uppfattar smärta precis som äldre barn och vuxna. Spädbarn kan inte heller förstå varför smärtan uppstår. Även efter nervblockad är det smärtsamt efter ingreppet. Trots full smärtlindring kan barnet känna sårsmärta i flera dagar efteråt. Spädbarn bör inte heller på grund av riskerna sövas under ingreppet, vilket i praktiken inte gör det möjligt att göra kirurgin helt smärtfri.

Den andra aspekten är att ingreppet sammantaget saknar hälsomässiga vinster för barn. Tvärtom kan det leda till komplikationer som blödning och infektioner. I värsta fall kan omskärelsen leda till allvarliga skador på penis och i extrema fall till att barn dör.

De medicinska riskerna vid en omskärelse elimineras inte för att barn omskärs av läkare. I Sverige har allvarliga komplikationer inträffat och ett barn har dött trots att ingreppen utförts av läkare. I Norge dog ett barn så sent som ifjol efter att ha blivit omskuren av läkare. I augusti i år publicerade Danish Medical Journal en uppföljning som Rigshospitalet i Köpenhamn låtit utföra av pojkar som blivit omskurna (utan medicinsk grund) av kirurger på sjukhuset mellan 1996 och 2003. Uppföljningen visar att var tjugonde pojke drabbats av signifikanta komplikationer.

Ett stort antal ledande barnläkare och barnkirurger har i facktidskriften Pediatrics (april 2013) tillbakavisat de fördelar som ibland hävdas och tydliggjort ingreppets potentiella skadeverkningar.
Av artikeln i Pediatrics framgår också att det råder oenighet om i vilken grad omskärelse kan skydda vuxna mot könssjukdomar som herpes och Hiv vid sexuell kontakt i länder med dålig tillgång till preventivmedel. Det råder under alla omständigheter inga tvivel om att detta är sjukdomar som hör till vuxenlivet. Argumentet saknar helt relevans för att omskära spädbarn. Beslut om att utföra omskärelse av denna anledning kan vänta tills barnet har uppnått den ålder och mognad som krävs för att själv ta ställning.

I detta sammanhang kan noteras att pojkar har ett svagare skydd för sin kroppsliga integritet än vad flickor har. Den minst ingripande formen av stympning av flickor - att med nål pricka eller ta bort klitorisförhuden är anatomiskt att likna vid omskärelse av pojkars förhud. Flickors stympning (även den minst omfattande formen) är förbjuden i Sverige sedan 1982. I dag ses kvinnlig könsstympning i alla dess former - även bland en del tidigare anhängare - som onödiga ingrepp förenade med hälsorisker.

Vi anser att omskärelse av pojkar utan barnets samtycke är i strid med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som ger barn rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. Vi anser också att det strider mot artikel 24(3) som innebär att barn ska skyddas mot traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Omskärelse utan samtycke innebär, enligt vår mening, en kränkning av barnets rätt till respekt för sin fysiska integritet.

Lagstiftningen behöver förändras för att överensstämma med barnets mänskliga rättigheter och medicinsk etik. Enligt vår mening så ska omskärelse utan medicinsk grund endast få utföras om en pojke som uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen samtycker till ingreppet.

Fredrik Malmberg, barnombudsman

Ingemar Engström, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik


Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet

Olle Söder, ordförande i Sveriges barnläkarförening

Johan Wallander, ordförande i Svensk barnkirurgisk förening