Medel till konferens kring barnrättsperspektivet

Regeringen har beslutat utbetala 1 330 000 kronor till Barnombudsmannen. Pengarna ska användas till att bistå regeringen i planering och genomförande av en konferens kring barnrättsperspektiv i familjepolitiken under 2009.

Beslutet i sin helhet:

2008-12-18
S2008/10715/SF

Medel för att bistå regeringen i planering och genomförande av en konferens kring barnrättsperspektivet i familjepolitiken under 2009

Regeringens beslut
Regeringen beslutar att 1 330 000 kronor ska utbetalas till Barnombudsmannen för att bistå regeringen i planering och genomförande av en konferens kring barnrättsperspektiv i familjepolitiken under 2009. Medlen ska belasta det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 15:3, Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter. Medlen utbetalas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) till Barnombudsmannens plusgiro 950 638-7. Barnombudsmannen ska senast den 31 december 2009 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) redovisa hur medlen har använts. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Ärendet
Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Barnrättspolitiken verkar för att ett barnrättsperspektiv genomsyrar alla politikområden och verksamheter där barn är berörda, såsom utbildningspolitiken, hälso- och sjukvårdspolitiken, folkhälsopolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken. Det innebär att med utgångspunkt i de särskilda rättigheter som gäller varje flicka och pojke, se barn som kompetenta individer som ska respekteras och vara delaktiga i beslut som berör dem. De ska ges möjligheter till en trygg uppväxt samt kunna utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.

För att leva upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen strävar regeringen efter att det i såväl det egna arbetet som i alla andra offentliga organs verksamhet ska integreras både ett barnperspektiv och ett barnrättsperspektiv. För att belysa barnrättsperspektivet inom ramen för familjepolitiken vill regeringen anordna en konferens under 2009.

På regeringens vägnar

Göran Hägglund

Charlotte Palmstierna