Respekten för barnkonventionen måste öka

Barnombudsmannens uppdrag är enligt lag att se till att kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnkonventionen är ett viktigt dokument som i högre grad än i dag behöver få genomslag i barns och ungas vardag. Men i debatten råder det emellanåt en viss osäkerhet kring vilka åtaganden som Sverige har utifrån barnkonventionen.

- Det får inte råda någon tvekan om att Sverige är förbundet att följa barnkonventionen. Respekten för Sveriges åtaganden behöver öka, säger barnombudsman Fredrik Malmberg som den 4 februari kommer att möta FN:s barnrättskommitté i Génève och där ge sin syn på hur Sverige lever upp till konventionen.


Sverige är skyldigt att fullfölja förpliktelserna i barnkonventionen.  Regeringen ska se till att alla offentliga verksamheter som statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner ska följa barnkonventionen. Offentliga verksamheter ska använda sig av så kallad fördragskonform tolkning. Det innebär att all nationell lagstiftning ska tolkas i ljuset av barnkonventionen och andra internationella konventioner.


Läs mer om den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter