Egen växtkraft - om att öka barns och ungas möjligheter att påverka sina liv

Barn och unga vill veta. De vill ha information om sådant som rör dem själva, till exempel om den egna funktionsnedsättningen och vilka habiliterande aktiviteter det finns att välja på. Det gäller till exempel när hjälpmedelscentralen, förskolan, barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen planerar aktiviteter som ska utveckla och stärka barnets förmågor.Barn och unga förstår. De kan hantera kunskapen och påverka, förutsatt att de får begriplig information. Men barn och unga får sällan komma till tals i planering och beslut som rör dem själva, trots att de har rätt till det enligt barnkonventionen.

Så kan vi se till att barn kommer till tals
Projektets resultat ska dels användas till en handbok i hur vuxna kan stärka barns röster i olika sammanhang, dels till ett material riktat direkt till barn och ungdomar som ska vara tillgängligt på olika medier. Projektet ska dessutom beskriva vuxnas barnperspektiv i förhållande till barnets perspektiv – till hjälp för Handikappförbundens intressepolitiska arbete med och för barn och ungdomar.

Egen växtkraft
Att barn är delaktiga och har inflytande innebär inte bara att de får välja mellan olika alternativ eller får fatta beslut på egen hand. Det handlar särskilt om att barn blir lyssnade på, får stöd att uttrycka sina tankar och synpunkter – och att dessa åsikter tas på allvar. På så vis blir barn involverade i att fatta beslut och kan och dela ansvaret för de beslut som fattats.

Undersöker dagens möjligheter i projekt
Projektet Egen växtkraft undersöker hur barn och unga kan få mer att säga till om vid habiliterande insatser och aktiviteter. Vuxna tror sig ofta veta vad som är bäst för barnen, men projektet visar att barnen själva ofta har en annan syn på situationen. Och om Kalle eller Lisa inte är delaktig i planeringen, så är risken stor att innehållet inte stämmer med vad Kalle eller Lisa känner är det viktigaste just nu. Så ser det ofta ut idag. Goda exempel som projektet samlar in visar hur professionella kan sätta barns och ungdomars delaktighet i fokus från allra första början. Genom praktiska exempel och aktuell forskning växer bilder fram av hur det ser ut idag – men också hur det borde se ut imorgon.

Projektet Egen växtkraft drivs av Handikappförbunden i samverkan med Barnombudsmannen, med medel från Arvsfonden. Projektet pågår 2008 -2011.


För mer information:
Tove Rinnan
070-777 51 11
tove.rinnan@hso.se

Ann-Marie Stenhammar
070-768 02 47
ann-marie.stenhammar@hso.se