"Oavsett status har Sverige skyldighet att leva upp till barnkonventionen"

Vi svenskar anser oss nog tillhöra världseliten när det gäller att erkänna och tillvarata barns rättigheter. Men självklart finns det utrymme för förbättringar även i vårt land.

– Sverige är ett föregångsland på många sätt. Det krävs en viss mognad i ett samhälle för att uppmärksamma och se problem, sa Dainius Puras, överläkare inom barn- och ungdomspsykatri från Litauen, när han gästade Stockholm den 15 oktober med anledning av en föreläsning på Barnombudsmannens pågående Sida-kurs.

Sedan 2007 är han en av medlemmarna i FN:s barnrättskommitté i Genève, vars uppgift är att regelbundet granska hur de länder som skrivit under barnkonventionen lever upp till sina åtaganden i praktiken. Dainius Puras medverkade i årets granskning där Sverige kritiserades på en rad områden. Barnombudsmannen tog därför tillfället i akt att bjuda in till ett seminarium för att lära om barnrättskommitténs arbete och hur det berör Sverige.

De regionala skillnaderna som innebär att barn och unga får olika hjälp beroende på vilken kommun de bor i. Den stora rättsosäkerhet som råder för barn med funktionshinder och asylsökande barn. Att gömda och papperslösa barn saknar tillgång till grundläggande sjukvård och utbildning. Det är några brister som barnrättskommittén rekommenderat Sverige att åtgärda. I vissa fall inte bara en gång, utan även vid tidigare granskningar.

– Många länder, till exempel diktaturer, anser inte att de har några brister när det gäller hur barns rättigheter tillvaratas. Men den oförmågan att erkänna existerande problem är ju en brist i sig, menade Dainius Puras.

Demokrati är en förutsättning för att utveckla mänskliga rättigheter, och mänskliga rättigheter behövs för att ta tillvara barns rättigheter, betonade han. Han uppmanade också Sverige att som EU-ordförande under hösten se till att barnrättsperspektivet inte glöms bort när man diskuterar medlemskap med nya länder i Östeuropa.

Men barnkonventionen är inget juridiskt bindande dokument, vilket ibland används som argument för att inte uppfylla alla rättigheter som barn faktiskt ska ha. Hur ska då barnrättskommittén, med ytterst begränsade resurser, säkerställa att Sverige bättrar sig?

– Sverige har valt att införliva delar av barnkonventionen i befintlig lagstiftning. Oavsett status har Sverige ändå skyldighet att leva upp till de åtaganden man gjort när man skrev under barnkonventionen, slog Dainius Puras fast.