Rikspolisstyrelsen och Brottsoffermyndigheten bjuds till dialog

Nu bjuder Barnombudsmannen in Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen till en dialog om hur barnrättsperspektivet har införlivats i deras verksamheter. Det handlar bland annat om myndigheternas erfarenheter från att arbeta med frågor om barn som bevittnat våld i nära relationer.

Barnombudsmannen har haft i uppdrag av regeringen att titta på hur myndigheter återrapporterat barnperspektivet i sina årsredovisningar för 2008.

Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen ska också driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen.