Seminarium om FN:s barnrättskommittés arbete och hur det berör Sverige

Barn i behov av samhällsstöd får olika hjälp beroende på var i Sverige de bor. Papperslösa barn nekas sjukvård och utbildning. Barn med funktionshinder och asylsökande barn får inte det skydd de har rätt till. Det är några av de områden som FN:s barnrättskommitté kritiserat Sverige för i årets granskning av hur vi lever upp till barnkonventionen.

Vart femte år måste alla länder som har förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter lämna in en rapport om situationen för barn och vad som gjorts för att barnkonventionen ska förverkligas.

Regeringen presenterade Sveriges rapport den 27 maj i Genève. Den 12 juni lämnade barnrättskommittén sina slutsatser. I dessa så kallade ”concluding observations” pekar man på brister när det gäller tillämpningen av barnkonventionen och ger rekommendationer på områden som bör förbättras.

Barnrättskommittén uppmanar Sveriges regering att:

  • se till att barnkonventionen väger tyngst vid en konflikt mellan svensk lag och barnkonventionen.
  • se till att alla barn får lika tillgång till hjälp och stöd oavsett var i landet de bor. Idag finns stora kommunala skillnader när det gäller barns levnadsvillkor och vilket bemötande barn som utsatts för våld får.
  • se till att papperslösa barn ges samma rätt till hälso- och sjukvård som andra barn i Sverige. Idag har denna grupp endast rätt till akutvård.
  • förbättra skyddet för barn med funktionshinder och asylsökande barn. Idag råder stor rättsosäkerhet för dessa barn.
  • sprida kunskap om barnkonventionen till alla barn samt att alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn ges fortlöpande utbildning om konventionen.

Vad händer nu? Hur kan barnrättskommittén följa upp arbetet och säkerställa att Sverige bättrar sig? Hur agerar Barnombudsmannen på den kritik som förts fram? Vad gör andra aktörer på området? Vilka skyldigheter har Sverige gentemot barnkonventionen?

Välkommen till ett samtal mellan Dainius Puras, ledamot av FN:s barnrättskommitté i Genève som deltagit i granskningen av Sverige, och barnombudsman Fredrik Malmberg.
Dainius Puras är i Stockholm för att föreläsa på en barnrättskurs som Barnombudsmannen just nu genomför på uppdrag av Sida för deltagare från Östeuropa och Centralasien/Kaukasus.
Datum: Torsdag 15 oktober
Tid: kl 13.00-14.30
Plats: Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6, Stockholm.

Anmäl ditt deltagande senast onsdag 14 oktober till Catherine Johnsson, pressansvarig: 0704-37 87 64 alt catherine.johnsson@barnombudsmannen.se