Årets viktigaste konferens för skolpersonal

Fredag den 6 november går konferensen "Hur kan barnkonventionen underlätta arbetet i skolan" av stapeln i Stockholm. Det är ett i raden av många aktiviteter som genomförs denna höst för att uppmärksamma att FN:s konvention om barnets rättigheter fyller 20 år.

Konferensen vänder sig till yrkesverksamma inom skolan från hela landet. Främst pedagoger men även förtroendevalda tjänstemän, vilka ju skapar förutsättningarna för att pedagogerna ska kunna använda barnkonventionen som ett redskap i vardagen.

Kenneth Ljung arbetar som utredare på Barnombudsmannen. Tillsammans med Malin Dahlberg Markstedt, projektledare för Barnkonventionen 20 år, ska han prata om vilka metoder och styrdokument kommunernas utbildningsförvaltningar kan använda sig av för att få in ett barnperspektiv i läroplanen.

– Det handlar mycket om uppföljning och utvärdering, säger Kenneth Ljung.

– Hur vet man att man gör rätt saker? Det kommer vi att diskutera, och vilka frågor man måste ställa för att få reda på om man har lyckats. En kommun kanske har inflytande och delaktighet som mål för skolan. Vilka är framgångsfaktorerna för att detta ska bli verkningsfullt? Kvalitetsredovisning är ett användbart instrument vi kommer att berätta om.

Skolkonferensen är ett samarrangemang mellan projektet Barnkonventionen 20 år och Skolporten, ett fristående företag som bistår lärare och skolledare med information som rör skolan. Sandra Arnborg på Skolporten säger att det känns självklart att vara med:

– Barnkonventionen är en jätteviktig fråga! Vår vision är att hjälpa de unga att erövra världen genom att ge dem rätt verktyg.

Pedagogerna kommer att träffa representanter för barnrättsorganisationerna Plan och Unicef för att lära sig hur de kan jobba konkret med barnkonventionen i klassrummet.

Kenneth Ljung menar att barnkonventionen är intressant ur två dimensioner för skolan. Dels som ett juridiskt verktyg som ger barn rättigheter. Exempelvis att få sina betyg omprövade. Dels som ett förhållningssätt – att man bemöter varandra med respekt. Låter dem som finns i skolan komma till tals och inte diskriminerar någon, enligt artikel 12 i barnkonventionen. Vad innebär det i klassrummet? Här har skolpersonalen en viktig roll.

Vad har han då för förväntningar på konferensen?

– Att de som kommer dit inser att barnkonventionen är värdefull både som ett planeringsinstrument och i praktiken som en del av utbildningen. De som redan kan en del hoppas jag får fördjupad kunskap om hur barnkonventionen kan användas. Förhoppningen är att den ska både underlätta och förändra deras arbete, säger Kenneth Ljung.