Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga

Barnombudsman Fredrik Malmberg medverkar i den inspirationsfilm som Stockholm stad tog fram i samband med att de upprättade en strategisk plan för barn- och ungdomskulturen i Stockholm.

2007 fick kulturnämnden i uppdrag att ta fram en strategisk plan för barn- och ungdomskulturen i Stockholm. Uppdraget omfattade att utifrån barnkonventionen, den nationella kultur- och ungdomspolitiken, läroplanernas mål och övergripande inriktnings- och verksamhetsmål formulera definiera och formulera övergripande mål, delmål, strategier och ansvarsbeskrivning för stadens barn och ungdomskulturverksamhet.

Planen riktar sig till nämnder och bolag i staden som arbetar med barn och ungdom. Det gäller såväl ungas aktiviteter som deras fysiska miljö. Ansvaret åvilar stadsdelsnämnder, kulturnämnden, Stockholms stadsteater AB, idrottsnämnden, utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt allmänna skolbyggnads- och bostadsbolag. Ambitionen är att planen också ska fungera som inspiration och verktyg även för aktörer utanför det kommunala uppdraget som är involverade i barns och ungdomars kultur och fritid i Stockholm.

Övergripande målet är att alla barn och unga i Stockholm ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och likvärdiga möjligheter till eget skapande

För följande områden fomulerades särskilda strategier och ansvar:

  1. Kultur för, med och av barn och unga är lika viktigt
  2. Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter att ta del av kultur
  3. Kultur och estetik ska vara en integrerad del i lärandet
  4. Barn och ungdom ska ha inflytande över och delaktighet i sitt eget kulturliv
  5. Staden ska stödja ungt kulturentreprenörskapDen strategiska planen för barn- och ungdomskultur i Stockholm gäller för 2009-2012

Ladda ner skriften