"Sverige har kommit långt, men vi kan ännu bättre"

Den 20 november 2009 äger det officiella firandet av barnkonventionens 20-årsdag rum. Mycket har hänt som gör att de allra flesta barn och unga upplever att Sverige är ett bra land att leva i. Det är tryggt, fredligt och demokratiskt och har en bra miljö.(1)

Men våra undersökningar visar att respekten för barn och unga inom viktiga samhällsinstanser är allt för låg och att barn ofta saknar kunskap om sina rättigheter och vart de kan vända sig när de får problem.(2) Vissa barn är mer utsatta än andra.

- Sverige har kommit långt, men vi kan ännu bättre! Jag vill se en utveckling där barnkonventionen får större genomslag, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Låt mig nämna några exempel:

 • barnkonventionen får ställning som svensk lag.
 • gömda barn och papperslösa barn får rätt till utbildning.
 • papperslösa barn får rätt till sjukvård.
 • barnets bästa verkligen utreds och bedöms i asylprocessen.
 • barnkonventionen skrivs in i läroplanen och alla barn får kunskap om sina rättigheter.
 • ensamkommande asylsökande barn välkomnas i alla kommuner.
 • isolering av barn inte tillåts på särskilda ungdomshem.
 • barn som är omhändertagna av samhället vet om sina rättigheter och det finns ett särskilt barnombud för dem.
 • barns rätt att komma till tals respekteras och att de begränsningar som finns i svensk lagstiftning jämfört med barnkonventionen tas bort.
 • förskolebarnens rätt till en god arbetsmiljö, inklusive utemiljö, tydliggörs.
 • kommuner och landsting följer upp barnkonventionens genomförande och det finns indikatorer som gör det möjligt att jämföra resultaten på nationell nivå.

Fakta "Barnkonventionen 20 år"
Barnkonventionen 20 år är en informationssatsning om Barnkonventionen som drivs av Barnombudsmannen, BRIS, ECPAT Sverige, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef Sverige och World Childhood Foundation.

Samarbetet har skickat ut informationsmaterial och handledning till Sveriges alla grundskolor, tagit i samarbete med Läsrörelsen tagit fram boken "Hurra!!! Alla barns rätt, samt utvecklat en digitalwebbplats om barnkonventionen "levupptillbarnkonventionen.nu", samt ställningstagandekampanjen "Väsnas.nu" och "Lyssna.nu" som uppmanar barn och vuxna att ta ställning för barns rätt. Informationssatsningen kan genomföras tack vare tilldelade medel från Socialdepartementet och Allmänna Arvsfonden.

Noter:
(1) Sverige äger! Årsrapport 2008, s 16
(2) Kom närmare! Årsrapport 2009, s 12- 26