Rapport från den nationella kunskapskonferensen 2009 om barnets rätt i familjen

Den 23 september 2009 genomfördes en kunskapskonferens om barnets rätt i familjen i Stockholm. Konferensen arrangerades av Barnombudsmannen på uppdrag av Socialdepartementet. Idén var att belysa familjepolitiken ur ett barnrättsperspektiv.

Många av deltagarna var politiker och tjänstemän som har en reell möjlighet att påverka frågor inom familjepolitiken. Andra som deltog kom till exempel från frivilligorganisationer och massmedier. Rapporten har tagits fram för att fånga upp en del av den kunskap som förmedlades under konferensen och för att sprida många av de konstruktiva idéer och slutsatser som fördes fram under dagen. Vår förhoppning är att skriften ska fungera som ett underlag för fortsatta diskussioner i arbetet med att stärka barns rättigheter inom familjepolitiken.

För beställning av rapporten i tryckt form kontakta christopher.carlson@barnombudsmannen.se.