Startar expertråd om boende på ungdomshem

Barnombudsmannen startar ett expertråd med ungdomar som har särskilda erfarenheter av att vara placerade utanför sitt eget hem, på hem för vård eller boende eller ett särskilt ungdomshem. Barnombudsmannen vill ha ungdomarnas expertkunskap om hur det är att leva där. Expertrådets uppgift är framförallt att ge Barnombudsmannen råd om vad vi kan göra för att samhället ska bli bättre på att hjälpa barn och unga som lever i utsatta situationer.

Det är inte möjligt för oss att genomföra vårt arbete utan den erfarenhet som barn och unga själva besitter. Vi vill också ge ungdomar en möjlighet att få berätta och förmedla sina upplevelser och erfarenheter till vuxna som har makt att förändra och förbättra deras och andra barns situation. Det är barn och unga som är experter på sin egen situation.

I artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) sägs att barn och unga har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem och att deras åsikter ska beaktas utifrån ålder och mognad.
Vi undrar om du själv skulle vara intresserad av att delta som expert i vårt råd samt om du känner till några andra ungdomar som har varit placerade i hem för vård eller boende eller ett särskilt ungdomshem som skulle vilja delta. Barnombudsmannen kan inte hjälpa ungdomarna i gruppen att få en bättre situation men det är viktigt att ni hjälper till att föra fram information som vuxna behöver veta. Det kan leda till att situationen förbättras för ungdomar som idag och i framtiden blir placerade utanför sitt hem.