Barnets bästa ska vara avgörande i ny lag för barn och unga i den sociala vården

Igår överlämnade Barnskyddsutredningen sitt betänkande Lag om stöd och skydd för barn och unga (SOU 2009:68) till regeringen. Betänkandet innehåller många viktiga förslag till förändringar för barn och unga i den sociala vården. Barnets bästa föreslås vara avgörande i alla beslut som rör barn.

Barnombudsmannen välkomnar att utredningen lämnat förslag till en ny lag som ska innehålla bestämmelser som rör barn i socialtjänstlagen (SoL) och samtliga bestämmelser i lagen om vård av unga (LVU). Den nya lagen föreslås heta lag om stöd och skydd för barn och unga och kommer att ha ett tydligare barnperspektiv. Den nya lagen ska vara lättillgänglig och förståelig för de som berörs av lagen. Barn och unga ska kunna överblicka lagtexten för att själva kunna påverka sin situation.

Det är glädjande att barnperspektivet stärks och att barnets rätt att komma till tals ska förtydligas i den nya lagen enligt förslaget. Barns och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande förbättras genom att barnet ska betraktas som ett subjekt med egna rättigheter. Barnet ska kunna delta och medverka i den handläggning som rör barnet genom att få tillgång till all information som finns tillgänglig på ett för barnet anpassat och förståeligt sätt. Alla barn har en absolut rätt att komma till tals och bli lyssnade på i alla frågor som rör dem enligt artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det är viktigt att komma ihåg att även de yngsta barnen har samma rättighet. Inget barn är för litet för att uttrycka sina tankar och känslor. 

Ungefär tre procent av alla barn och unga har någon gång varit omhändertaget vilket motsvarar en elev i varje klass. I utredningen föreslås att varje barn som omhändertas ska få en egen socialsekreterare som ska besöka barnet minst fyra gånger per år och så långt som möjligt samtala med barnet i enrum.

Barnombudsmannen träffade Barnskyddsutredningen i våras och lämnade då flera förslag på åtgärder som kan stärka barnets rättigheter i socialtjänsten. Bland annat föreslog vi att anmälningsskyldigheten måste följas upp och den som anmäler måste få återkoppling. I utredningen föreslås i likhet med vårt förslag att de som är skyldiga att anmäla om ett barn far illa ska veta vad socialtjänsten i slutändan har beslutat. Den som anmäler ska även kunna påkalla ett möte med socialtjänsten och den familj som är berörd. Allt detta är viktiga led i att uppmuntra det gemensamma ansvaret i samhället för att barn lever under goda och trygga förhållanden.

Förslaget till ny lag om stöd och skydd för barn och unga ska ut på remiss under hösten och Barnombudsmannen kommer att granska alla förslag utifrån överrensstämmelsen med barnkonventionen.