"Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i"

Cirka 200 experter, tjänstemän och politiker från hela Sverige samlades i Stockholm den 23 september för att ta del av aktuell forskning och utbyta erfarenheter kring temat Barnets rätt i familjen.

- Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Så vi får alla hjälpas åt och dra vårt strå till stacken, sade socialminister Göran Hägglund, som tagit initiativ till denna nationella konferens arrangerad av Barnombudsmannen. Hans förhoppning är att konferensen ska bidra till ökat genomslag för barnkonventionen i samhället och göra livet lite bättre för barn.

- Resurserna i Sverige är förstås större jämfört med i andra delar av världen. Men såren i själen är lika smärtsamma för alla barn som far illa, inledde barnombudsman Fredrik Malmberg.
 
Vad ville forskarna att beslutsfattarna skulle ta med sig från konferensen?
- Det saknas nationell statisk när vi utreder barns risker och skydd. Det behövs en rikstäckande rapportering för barn som far illa, riktlinjer för hur man ska anmäla och följa upp skulle vi lära oss mycket om hur det ser ut och vad vi kan göra, menade Gunilla Sydsjö, kognitiv beteendeterapeut och professor vid universitetssjukhuset i Linköping.

Hon talade om det lilla barnets rätt till en bra start i livet och hur samhället bör hantera barns olika behov och förutsättningar. Hon anser att mödrahälsovården bör få resurser för att tidigt kunna sätta in insatser för gravida kvinnor med psykosocial problematik. Annars löper barnen stor risk att hamna i miljöer som inverkar negativt på deras utveckling.

- Jag skulle vilja se konsekvensanalyser för varje politiskt beslut som fattas, sade Philip Hwang, professor i tillämpad psykologi vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Men det ska vara utifrån ett barnperspektiv - inte vad vi föräldrar tror att barnen tycker. Och jag vill se en bra skola som formas, leds och ges resurser som gynnar alla barn.

Philip Hwang talade om hur det moderna föräldraskapet påverkar barnet i olika skeden av livet. Dagens föräldrar vill hinna med och orka allt: arbetsliv, familjeliv och egen tid. Det skapar stress, inte bara för dem själva utan också för barnen och hela familjen. Philip Hwang efterlyser mer tid för samvaro så att föräldrar har tid att lyssna på sina barn.

Aje Carlbom, fil.dr i socialantropologi vid Malmö Högskola, beskrev platsens betydelse för barns uppväxt utifrån sina fältstudier i Rosengård. Han menar att barn som växer upp i etniskt segregerade områden har sämre förutsättningar att bli delaktiga i samhället än andra barn. Bland annat för att deras språkutveckling blivit lidande och till följd av att deras vardagsliv präglas av andra värderingar än i det omgivande samhället.

- Jag vill att man jobbar på att bryta segregationen och skapar arbeten åt människor. Det låter lite som att slå in en dörr som har stått vidöppen i flera år, men i grunden handlar allt om detta, poängterar Aje Carlbom.

Frågeställningarna på konferensen belystes också genom tre kortfilmer, i regi a Drakfilm Produktion AB, som skildrar vardagsföreteelser ur barnets perspektiv.

Konferensen Barnets rätt i familjen 2009 handlade om det lilla barnets rättigheter, nya utmaningar i föräldraskapet och hur vi bättre ska kunna skydda barn i riskmiljöer.