Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter 2009

Fredrik Malmberg möter FN:s barnrättskommitté »

Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterar på onsdagen myndighetens bild av hur långt Sverige har kommit i arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i ett möte med FN:s barnrättskommitté i Genève.

  Bra att underlätta för inhemska adoptioner »

  I eftermiddag överlämnades adoptionsutredningen till regeringen. Utredningen föreslår att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid ett adoptionsbeslut samt att det ska bli lättare att genomföra inhemska adoptioner.

   Alltför hård praxis i bedömningen av barnspecifika skäl »

   På onsdagen överlämnade den särskilda utredaren Bertil Hübinette och Utvärderingsutredningen sitt slutbetänkande Den nya migrationsprocessen (SOU 2009:56) till migrationsminister Tobias Billström. Utredarens uppdrag har bland annat varit att analysera hur bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 § utlänningslagen) tillämpats.

    Idé från nytt expertråd med ungdomar blir verklighet »

    Från och med i höst ska Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar län i samarbete med Barnombudsmannen se till att barn och ungdomar som är placerade på hem för vård  eller  boende, HVB, ska få bättre information om sina rättigheter och en ny möjlighet att göra sina röster hörda.

     Respekten för barnkonventionen måste öka »

     Barnombudsmannens uppdrag är enligt lag att se till att kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnkonventionen är ett viktigt dokument som i högre grad än i dag behöver få genomslag i barns och ungas vardag. Men i debatten råder det emellanåt en viss osäkerhet kring vilka åtaganden som Sverige har utifrån barnkonventionen.