Idag firar vi internationella barndagen

I Sverige firas internationella barndagen den första måndagen i oktober varje år. Men barnombudsman Fredrik Malmberg tycker att samhället ska se barns behov alla dagar. Alla barn ska också få möjlighet att lära sig om sina rättigheter.

När FN:s konvention om barnets rättigheter fyllde 20 år i november förra året visade det sig att endast vart femte barn mellan 11 och 14 år känner till att barnkonventionen finns. FN:s barnrättskommitté i Genève som granskar hur länder fullföljer sina åtaganden enligt barnkonvention har kritiserat Sverige för detta.

– Barn har rätt att få kunskap om barnkonventionen. Därför tycker jag att skolorna ska använda den här dagen till att informera barn om vilka rättigheter de har, säger Fredrik Malmberg.

Sverige förband sig redan 1990, som ett av världens första länder, att genomföra barnkonventionen. Riksdagen har också antagit ett enigt beslut om en nationell strategi för förverkligandet av barnkonventionen. Men barnkonventionen är ännu inte svensk lag.

FN:s barnrättskommitté har påpekat att Sverige måste se till att barnkonventionen får en starkare rättslig ställning. Barnombudsmannen uppmanar regeringen att se över om barnkonventionen bör ges rättslig ställning som lag.

– Barnkonventionen ger barn egna mänskliga rättigheter. Den innehåller två grundläggande synsätt. Dels att vuxenvärlden har en skyldighet att skydda barn och dels att vi ska se att barn är kapabla individer med egna rättigheter och låta dem komma till tals, berättar Fredrik Malmberg. 

– Vi vuxna fokuserar ofta på skydd, vilket är bra förstås. Men vi underskattar ofta den andra delen – att barn ska få vara med och påverka sin situation.