Barnombudsmannen kritiseras av radioprogrammet Medierna

Barnombudsmannen presenterade i förra veckan resultaten av sin kartläggning av tandvårdens erfarenheter av att möta barn som far illa och hur man då agerar. Det är den första nationella undersökningen som genomförs av tandvården.

Barnombudsmannens kartläggning består av två delar. Huvuddelen är en totalundersökning som riktar sig till klinikcheferna inom Folktandvården. Enkäten omfattar 95 procent av Folktandvårdens totalt 621 kliniker i samtliga landsting.

Vi bad också klinikcheferna att vidarebefordra en enkät till sina cirka 4 000 medarbetare inom Folktandvården.

Från dessa tandläkare har vi fått 611 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 15 procent och då  urvalet av respondenterna inte är statistiskt säkerställt framhåller vi i rapporten att denna kompletterande undersökning endast ska ses som en indikation.

Eftersom tandläkarnas svar bekräftar vad klinikcheferna svarat i totalundersökningen, menar vi att det är viktigt att även redovisa denna del av undersökningen.

Radioprogrammet Medierna ifrågasätter att Barnombudsmannen använder denna kompletterande undersökning med hänvisning till att urvalet inte är statistiskt representativt, trots att detta framgår i rapporten.

Såväl klinikcheferna som tandläkarna hävdar att de riktlinjer som idag finns är otillräckliga, att man saknar utbildning och önskar mer samverkan med socialtjänsten för att bli bättre på att bemöta barn som misstänks fara illa.

Detta är en stark indikation på problematiken som vi anser är viktig att förmedla.