Med ett barnrättsperspektiv på juridiken

Christopher Carlson är en av Barnombudsmannens tre jurister. Han rekryterades till myndigheten för att projektleda förra höstens stora regeringskonferens ”Barnets rätt i familjen”.

Idag har han två huvudsakliga ansvarsområden: asyl och migration samt vårdnad, boende och umgänge. Frågorna kan han väl sedan tidigare arbetserfarenhet på domstol och på Migrationsverket.

Migrationsverket är en av Christophers viktigaste samtalspartners.  Genom en kontinuerlig dialog bistår han dem med att stärka sitt barnrättsperspektiv. Vad som gäller och hur det fungerar när barn ska utvisas till andra länder i Europa är en fråga som har upptagit mycket av hans tid det senaste året.

– Vi har sett att det funnits brister i mottagandet på exempelvis Malta, berättar han.

Bevaka och föra dialog
Just nu står mottagandet av ensamkommande asylsökande barn i Sverige i fokus. Mycket arbete pågår på både myndigheter och organisationer.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, jobbar på en handlingsplan för kommunernas mottagande medan Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för hur socialtjänsten ska möta barnen. Och Rädda Barnen bedriver ett omfattande arbete inte minst på lokal nivå.

Nyckelordet är samverkan. Det handlar om att bevaka och föra dialog med andra aktörer på området.
– Utgångspunkten är att Sverige och samhället måste ta ansvar för att de här barnen mår bra. Och får den hjälp, det stöd och skydd som de kan tänkas behöva, säger Christopher.

Kvalitet i mottagandet
Det finns mycket de ensamkommande asylsökande barnen kan behöva hjälp med. Ett boende som är bra. En meningsfull vardag, som innebär att de får gå i skolan och har tillgång till fritidsaktiviteter.

Prata med en psykolog om de mår dåligt. Stöd i asylprocessen och handläggningen av deras ansökan.  Därför är det viktigt att en god man snabbt utses, som exempelvis kan företräda dem i kontakter med myndigheter.

De ensamkommande asylsökande barn som Barnombudsmannen har mött i olika sammanhang har berättat hur de slussats genom flera boenden och hur kontakten med socialtjänsten och Migrationsverket brister.

Christopher betonar innehållet i mottagandet och vikten av kvalitet.
– De är bara barn vilket ställer särskilda krav på vuxenvägledning. Vårt syfte med arbetet är att säkerställa att barnen får sina rättigheter enligt barnkonventionen, säger han.

Den 8 december är Christopher med och tar emot de tio kommuner som Barnombudsmannen kallat till sig för att diskutera mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Det ser han mycket fram emot.