Barnkonventionen på minoritetsspråk

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att översätta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) till de nationella minoritetsspråken meänkieli (som pratas i Tornedalen), samiska, romani chib och jiddisch. Barnkonventionen finns redan på minoritetsspråket finska.

I uppdraget ingår även att göra barnkonventionen tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar samt att producera en barnanpassad version av konventionen. Dessutom ska man ta fram en plan för spridning av materialet.

Regeringen avsätter under 2010 drygt 3 miljoner kronor för att stärka de nationella minoritetsspråken. Insatser som riktar sig till barn och ungdomar prioriteras särskilt och Barnombudsmannen har tilldelats 500 000 kronor.