Jorge Rivera om arbetet med nationella minoriteter

Barnombudsmannen har beviljats en halv miljon kronor för att översätta FN:s konvention om barnets rättigheter till de nationella minoritetsspråken meänkieli (som pratas i Tornedalen), samiska, romani chib och jiddisch. I uppdraget ingår också att göra barnkonventionen tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.

Idag finns barnkonventionen på lättläst svenska, finska och nordsamiska, den variant som flest samer i Sverige, Norge och Finland talar.

Jorge Rivera är huvudsakligen webbansvarig på Barnombudsmannen, men genom åren har han även varit involverad i flera projekt som handlar om nationella minoriteter.

Sedan 2007 är han myndighetens representant i delegationen för romska frågor. En tillfällig kommitté som ska se över situationen för romer i Sverige.

– Det finns många minoriteter med en egen kultur som skiljer sig från normen – det tycker jag är intressant, säger Jorge, som själv är född och uppvuxen i Mexiko. Därför är det viktigt att göra hela konventionstexten tillgänglig på fler språk, menar han.

I Sverige finns drygt tio officiella minoritetsspråk. Pengarna räcker inte till att översätta barnkonventionen till samtliga så det gäller att prioritera rätt.

– Det finns flera olika varianter av både romani och samiska. Vi kommer att träffa företrädare för de olika språkgrupperna för att diskutera vilka varianter som bör översättas, säger Jorge.

Redan i november 2008 förmedlade Barnombudsmannen i en skrivelse till regeringen att det finns ett behov hos barn och unga tillhörande de nationella minoriteterna att få barnkonventionen översatt till sina språk.

Under 2008 deltog Barnombudsmannen i ett nordiskt projekt om rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar. Samarbetet resulterade i en rapport med förslag på åtgärder utifrån vad barnen sagt.

Bland annat efterlyste de läroböcker som ger rätt bild av hur det är att vara ung same idag, till skillnad från de gängse beskrivningarna av nationella minoriteter som de ansåg bidrar till att skapa och späda på fördomar och myter. Klasskamrater kunde till exempel fråga: Har ni datorer?

Genom åren har Jorge fått möjlighet att träffa romska och samiska barn och ungdomar.
– Gemensamt är att de känner en stark stolthet över sitt ursprung. Det måste samhället ta vara på, tycker han.