Lex Sarah föreslås omfatta hela socialtjänsten

Socialarbetare måste bli bättre på att upptäcka och anmäla missförhållanden inom socialtjänsten. Regeringen vill därför utvidga Lex Sarah till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive de särskilda ungdomshem som Statens Institutionsstyrelse (SiS) förestår. Det är kärnan i det förslag om en ny Lex Sarah-bestämmelse som regeringen lämnar till lagrådet idag.

Syftet är att säkerställa att de insatser som socialtjänsten genomför är av god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska så långt som möjligt förebyggas och, om de ändå inträffar, åtgärdas så snabbt som möjligt, enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Lex Sarah gäller idag inom äldreomsorgen och omsorg för personer med funktionsnedsättning och innebär att personalen är skyldig att anmäla missförhållanden.

Socialarbetarnas etiska regler säger endast att de bör anmäla missförhållanden. Med den nya Lex Sarah-bestämmelsen blir personal inom socialtjänsten, vid SiS och enligt LSS skyldiga att även rapportera sådant som utgör en påtaglig risk för missförhållanden.

– Detta är oerhört positivt och något som vi förordat i vårt remissvar om föreslagna förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

– När barn och unga är i samhällets vård måste vi göra allt vi kan för att säkerställa att missförhållanden inte förekommer. I de här miljöerna där insynen inte alltid är så stor är det extra viktigt att det finns civilkurage att berätta när verksamheten inte fungerar som den ska och barn far illa eller riskerar att fara illa.