Rätten till utbildning gäller alla barn

Skolinspektionen har granskat hur HVB-hem tillgodoser placerade barns rätt till utbildning. Endast ett av de 31 hem som granskats erbjuder undervisning i alla ämnen och ger eleverna den undervisningstid de har rätt till. Slutsatsen är att kommunerna inte tar sitt ansvar för utsatta barns skolgång. Det behövs också ett tydligare regelverk för att säkerställa elevernas rätt till utbildning.

Barnombudsman Fredrik Malmberg ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit.

– Skolinspektionen har granskat 31 av sammanlagt 440 HVB-hem. Nu krävs en totalgranskning samtidigt som man vidtar åtgärder. Kommunernas utbildningsförvaltningar måste följa upp skolundervisningen för de barn som är omhändertagna, säger han.

Placerade barn är berättigade till särskild undervisning, det vill säga utbildning som är specialsydd och anpassad efter elevens behov och som ska stimulera till utveckling. Men i praktiken får skolgången ofta stå tillbaka.

Rätten till utbildning gäller alla barn. FN:s barnrättskommitté har därför uppmanat Sverige att kontrollera och säkerställa att artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter till fullo efterföljs och att man följer befintliga lagar som främjar principen om icke-diskriminering.

– Skolan är obligatorisk. Jag undrar hur det kommer sig att man gör undantag för omhändertagna barn, säger Fredrik Malmberg.

Forskning visar att tillgång till god utbildning och hälso- och sjukvård är bland de viktigaste framgångsfaktorerna för barn som är placerade utanför det egna hemmet.

Barnombudsmannen anser därför att varje barn som blir omhändertaget behöver ett eget åtgärdsprogram. Detta måste utformas, följas upp och utvärderas tillsammans med eleven.

– Skolan har en oerhört central roll för att skapa trygghet och studiero för de här barnen så att de kan få en positiv kunskapsutveckling, säger Fredrik Malmberg.