Socialtjänsten får rätt att prata med barn i ny lagrådsremiss

När socialtjänsten gör barnavårdsutredningar ska de kunna tala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma ska gälla när socialtjänsten utreder överflyttning av vårdnaden på grund av att vårdnadshavaren brister i omsorgen om barnet. Det föreslår regeringen i en remiss till lagrådet.

Dessutom vill regeringen att domstolen i mål om umgänge ska kunna ge socialnämnden möjlighet att utse en person som ska medverka vid umgänget, så kallat umgängesstöd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

Barnombudsmannen välkomnar lagrådsremissen men beklagar att socialtjänstens möjligheter att tala med barnet begränsas till vissa typer av utredningar.

– Vi anser att socialtjänsten ska ha rätt att tala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke i alla utredningar som rör barn. Vid utredningar av vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Utan att veta vad barnet har för åsikt i frågan är detta svårt att avgöra, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Regeringen bedömer vidare att det inte bör införas någon möjlighet för domstolen att, om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, ge en av föräldrarna självständig beslutanderätt i vissa frågor. Istället bör andra lösningar övervägas.

Barnombudsmannen föreslog i sitt remissvar till Justitiedepartementet att en vårdnadshavare ensam ska kunna besluta om hälso- och sjukvård och insatser inom socialtjänstens område.

Regeringen anser sig inte ha tillräckliga underlag för att lägga fram några sådana förslag men har lovat att titta närmare på frågan.