Egen växtkraft vill öka barns inflytande och delaktighet

Barn med funktionsnedsättning har rätt att få mer att säga till om när de ges habiliterande aktiviteter. Det är något projektet Egen växtkraft vill verka för genom att stärka möjligheterna till inflytande och delaktighet.

Egen växtkraft är ett samarbete mellan Handikappförbunden och Barnombudsmannen. Projektet startade 2008 och pågår till 2011. Det är alltså halvtid för Tove Rinnan och hennes medarbetare Ann-Marie Stenhammar.

För några veckor sedan släpptes en delrapporten ”Hur kommer barn till tals hos er?” Det var ett sätt att ta tempen på hur det ser ut med delaktigheten för barn med funktionsnedsättning i Sverige.

– Vi ville ta reda på vilken beredskap personal har att lyssna och ta hänsyn till barnens synpunkter i samband med planering och genomförande av habiliterande insatser. Den visade att det är långt kvar innan barns rätt att komma till tals blir verklighet, säger Tove Rinnan.

Slutprodukten ska bli en handbok, tänkt att inspirera yrkesverksamma som möter barn och unga i habiliterande aktiviteter för att öka deras delaktighet.

Kompetenta barn
– Barnen har hög kompetens som ofta underskattas på grund av att de har svårt att kommunicera, säger Tove Rinnan.

Undersökningar har dessutom visat att föräldrar och barn ofta har olika åsikter om behov och insatser. Därför är det viktigt att så långt som möjligt möta varje barn. Lyssna och ta hänsyn till vad han eller hon tycker och känner.

För många barn med funktionsnedsättning kommer livet att präglas av behandlingar, hjälpmedel, möten med arbetsterapeuter och så vidare. Därför är det viktigt att barnen är med på tåget. Ju bättre vuxenvärlden blir på att lyssna på barnen, desto mer motiverade blir de att ta aktiv del i sina egna liv.

– Många föräldrar förvånas över sina barns kompetens. De kan visst vara med och påverka – om de ges utrymme!

Men det är inte bara de vuxna som behöver vägledning. Barnen kan också behöva lära sig att föra fram sina synpunkter och ställa krav – utveckla den sidan av sin kompetens.

Om barn, för barn
Verksamheter som jobbar med barn ska ha information som riktar sig till barn. Det låter som en självklarhet, men ser inte alltid ut så idag, menar Tove Rinnan.

Det krävs både förberedelser inför mötet med barnet samt uppföljning och återkoppling.

– Ett barn som exempelvis ska besöka en syn- eller hörcentral behöver begriplig information om vad som ska hända. På samma sätt ska barnet efteråt få veta vad resultatet av besöket blev och vad som beslutades.

Tove Rinnan har upptäckt att det finns en hel del kunskap och erfarenhet runt om i landet. Men ofta är arbetet inte dokumenterat och då syns det inte. Det vill projektet lyfta fram.

Hon har bland annat besökt ett dataresurscenter på Gotland där man provar ut  kommunikationsstöd. Personalens utgångspunkt är att barnet vet mycket om sig själv och kan uttrycka sig utifrån sitt eget perspektiv. Därför pratar de först med barnet, därefter får föräldern säga sitt om det finns något att tillägga.

– Vi vill synliggöra och sprida alla goda exempel där man varit bra på att göra barn till huvudpersoner. Ambitionen är att ge konkreta förslag på hur man kan öka barnens delaktighet, berättar Tove Rinnan.


Läs mer om projektet Egen Växtkraft

Till studien "Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem"

Idéer från ett seminarium för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter: "Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?"

En ny modell för att öka barns delaktighet i att fatta beslut i enlighet med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter "Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter"