Vi lyssnar till barns och ungas röster om adoptionsregler

Just nu arbetar Barnombudsmannen på sitt remissvar till Adoptionsutredningens betänkande ”Modernare adoptionsregler” (SOU 2009:61).

Barnombudsmannens uppdrag handlar om att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi behöver ta del av barns och ungas åsikter när vi föreslår förbättringar till regeringen och andra som bestämmer.

Du som är upp till 25 år och har egen erfarenhet av att vara adopterad, hur tycker du att reglerna för adoption borde ändras? Ska de som bor ihop och inte är gifta också få adoptera? Ska det stå i lagen att föräldrar är tvungna att berätta för sitt barn att du är adopterad? Ska barn ha vetorätt så de kan neka att bli adopterade?

Vill du medverka och förmedla dina synpunkter på utformningen av de svenska adoptionsreglerna, kontakta Eva Norén–Björn på telefon 08-692 29 50 eller 
e-post: eva.noren-bjorn@barnombudsmannen.se