Egen växtkraft ger verktyg för att göra barn delaktiga

Barn ska få möjlighet att komma till tals i frågor som rör honom eller henne och vuxna är skyldiga att lyssna. Det säger FN:s konvention om barnets rättigheter. Rätten att fritt uttrycka sina åsikter gäller förstås även barn med funktionsnedsättning men de kan behöva kommunikationsstöd för att utöva denna rättighet.

– Barn med funktionsnedsättning har rätt att få mer att säga till om när de ges habiliterande aktiviteter. Trots flera försök att göra barn delaktiga i beslutsfattandet har det aldrig slagit igenom, säger Tove Rinnan.

Hon arbetar med Egen växtkraft, ett samarbete mellan Handikappförbunden och Barnombudsmannen. Syftet med projektet, som pågår till 2011, är att stärka möjligheterna till inflytande och delaktighet vid habiliterande aktiviteter för barn med funktionsnedsättning.

Vad kan då delaktighet vara för barn som är i behov av stödinsatser? Den irländske forskaren Harry Shier har utvecklat en delaktighetsmodell som beskrivs i artikeln Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter. Projektet har låtit översätta artikeln till svenska.

– Modellen kan fungera som verktyg för att testa den egna verksamheten – eller sig själv som yrkesperson. Hur arbetar du för att barn du möter blir lyssnade till? Hur gör du det möjligt för barn att vara delaktiga när beslut fattas? Vilka redskap behöver du utveckla? Det är några frågor att reflektera över, säger Tove som nyligen besökt föregångslandet England.

Idéverkstad om hur barn kan påverka
I slutet av januari i år genomförde Egen växtkraft en idéverkstad på Sätra Bruk. Deltagarna bestod av personal från olika verksamheter som möter barn och ungdomar på grund av sin funktionsnedsättning. Även föräldrar och forskare med erfarenheter från området medverkade.

Diskussionerna dokumenterades och samlades i en skrift som innehåller goda exempel på hur personal och föräldrar kan agera för att öka barns och ungdomars inflytande över stödet de får av samhället. Exempelvis i mötet med habilitering, syn- och hörcentral, hjälpmedelscentral, tandvård, dataresurscenter, lekterapi och socialförvaltning.

– Skriften är tänkt att inspirera andra som inte deltog på Sätra Bruk. Jag har fått bekräftat att den öppnat upp ögonen för hur man i praktiken kan göra för att öka barnens delaktighet i den egna verksamheten, säger Tove.
 
– Det handlar om allt från vikten av att förbereda barnet inför det första mötet, vilka aktiviteter man använder för att stödja barnet att uttrycka sig vid mötet till hur man kan säkerställa att insatserna för barnet fungerar, summerar hon.

Här kan du ta del av materialet: