Om barns och ungas rättigheter i Almedalen

Almedalsveckan bjöd på över 1 400 programpunkter. Den som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor hade en uppsjö av seminarier att välja bland. På plats i Almedalen fanns också en mängd ungdoms-organisationer. Men i den politiska debatten var barnen, som många barnrättsorganisationer påpekat, i stort sett frånvarande.

Barnombudsman Fredrik Malmberg inledde veckan med ett seminarium om huruvida barnkonventionen borde bli svensk lag, arrangerat av Rädda Barnen och Unicef. Medverkade gjorde även Migrationsverkets rättsjurist samt företrädare från fem av sju riksdagspartier.

Folkpartiet och Kristdemokraterna deklarerade att de ställer sig bakom kravet att göra barnkonventionen till svensk lag, medan diskussioner pågår i Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Flera deltagare förde fram Norge som ett gott exempel. Där har man gjort barnkonventionen till lag samtidigt som vissa av konventionens artiklar har betonats genom att de skrivits in på lämpliga ställen i norsk lagstiftning.

Barnombudsmannen har i en skrivelse uppmanat regeringen att se över barnkonventionens rättsliga ställning i Sverige.

Utsatthet och utbildning
”Jag är inte hemlös, men jag vill inte gå hem för där blir jag slagen” var titeln på ett frukostseminarium som Ersta diakoni anordnade. Deltagarna diskuterade vilka rättigheter barn som växer upp i våldsamma miljöer och med missbruk i familjen har, och hur samhället bättre kan ta tillvara dessa.

Fredrik Malmberg betonade vikten av att barn känner till sina rättigheter och vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp.

IT-bolaget Microsoft anordnade ett seminarium om utbildning som skyddsnät mot utanförskap där bland andra Stockholms länspolismästare Carin Götblad deltog. Var fjärde elev går idag ut grundskolan utan fullständiga betyg. Dåliga studieresultat leder inte bara till arbetslöshet, det är också en stor riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa och kriminalitet.

Fredrik Malmberg förde fram att barnets rätt till utbildning måste säkerställas.

Om de placerade barnens rättigheter handlade ett av Bris många seminarier. I panelen satt förutom Barnombudsmannen bland andra Ewa Persson Göransson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, och Per-Anders Sunesson, avdelningschef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Fredrik Malmberg lyfte fram den kritik som FN:s barnrättskommitté framfört när det gäller användandet av avskiljning på de särskilda ungdomshemmen.

"Vad rätt du tänkt – men fel det blev" var den något kryptiska rubriken för en diskussion om välfärdssystemets systemfel. Bakom arrangemanget stod Sveriges kommuner och landsting . Utifrån Gellert Tamas bok "De apatiska" diskuterade politiker och professionella vem som har ansvar för en felaktig helhet när varje del i systemet gör rätt enligt regelverket.

Fredrik Malmberg jämförde samhällets hantering av de apatiska flyktingbarnen med situationen för placerade barn och unga inom den sociala barnavården, som han menar uppvisar liknande brister.

Barnombudsmannens program- och utredningschef Cecilia Sjölander medverkade dessutom i ett samtal om vanvård i den sociala barnavården. Arrangör var Riksförbundet för Samhällets Styvbarn.

Cecilia Sjölander förde fram att det behövs en översyn av lagstiftningen som rör placerade barn och unga. Den bör bli mer rättighetsinriktad och utgå från barnets rättssäkerhet och delaktighet.