Sverige får kritik när tilläggsprotokoll granskas

FN:s barnrättskommitté har för första gången granskat hur Sverige lever upp till sina åtaganden i tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. I fredags kom utlåtandet där Sverige får kritik på en rad punkter.

– Vi förväntar oss att regeringen översätter och sprider Barnrättskommitténs rekommendationer. Tilläggsprotokollet är okänt för många. Det behövs insatser för att öka kunskapen om det, särskilt bland yrkesgrupper som arbetar med barn, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnrättskommittén kritiserar Sverige för att barn i utsatta situationer inte har ett tillräckligt starkt skydd. Kritiken handlar bland annat om brister i skyddet och omsorgen om ensamkommande asylsökande barn. Kommittén är också orolig över att det europeiska nödnumret för barn ”116000” fortfarande inte fungerar i Sverige.

– Regeringen måste låta utreda hur skyddet för de ensamkommande asylsökande barnen ska kunna stärkas och hur myndigheterna kan samverka bättre för att skydda ensamkommande barn mot exploatering, säger Fredrik Malmberg.

– Sverige måste också utan dröjsmål ansluta sig till det europeiska nödnumret 116000. Det europeiska larmnumret är viktigt, inte minst för barn som utnyttjas i handel och prostitution, fortsätter han.

Barnpornografi är ett sexualbrott
Barnrättskommittén uttrycker även oro över att Sverige har gjort en snäv tolkning av tilläggsprotokollets artikel 2(c) där barnpornografi definieras. Barnombudsmannen delar Barnrättskommitténs rekommendation om att även ljudupptagningar där barn utnyttjas sexuellt måste vara straffbara.

Ett annat problem som Barnrättskommittén ser är att barnpornografibrott fortfarande inte betraktas som ett sexualbrott i Sverige.

Vidare rekommenderar Barnrättskommittén Sverige att begränsa möjligheten för sexualbrottsförövare att arbeta med barn vilket i dag är möjligt. Barnombudsmannen delar den uppfattningen och i vårt remissvar till den nya skollagen förordades ett förbud mot detta.

Ta bort krav på dubbel straffbarhet
Barnrättskommittén rekommenderar också Sverige att ta bort kravet på dubbel straffbarhet i alla brott som ingår i tilläggsprotokollet. Dubbel straffbarhet innebär att en handling måste vara ett brott både i Sverige och i det land handlingen har utförts för att någon ska kunna ställas till svars.

– Trots att det är möjligt att åtala svenska medborgare för sexualbrott som begåtts utomlands så görs det sällan. Alltför få fall kommer till polisens kännedom och merparten av utredningarna läggs ner, säger Fredrik Malmberg.

Sverige uppmanas slutligen att göra barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll till svensk lag. Barnombudsmannen har i en skrivelse uppmärksammat regeringen på frågan.