Kallelse till samtal med Barnombudsmannen angående om barn värvats som informatörer

Dnr 9.6: 1016/11

Till Rikspolisstyrelsen rikspolischef Bengt Svenson

Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen ska också driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen.

Enligt uppgifter som framkommit i SVT:s Uppdrag granskning har barn och ungdomar, en del inte ens 15 år gamla, värvats som informatörer åt Säkerhetspolisen.

Barnombudsmannen vill föra en dialog om detta med Rikspolisstyrelsen (RPS) som är central förvaltningsmyndighet för polisen. Vi vill försäkra oss om att det finns tydliga rutiner för att säkerställa att barn och unga under 18 år inte rekryteras som informatörer i polisens verksamhet.

Vi vill också betona att Barnombudsmannen, om uppgifterna är korrekta, ser det som en mycket allvarlig kränkning av de rättigheter barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Det handlar i så fall om överträdelser av barnkonventionens artiklar 3, 6, 32 och 36.

Barnkonventionen är tydlig med att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Konventionen stadgar också att barn har rätt till skydd mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.

I Sveriges internationella utvecklingssamarbete betonas ofta vikten av att barn inte utnyttjas i farligt eller skadligt barnarbete som en av de viktigare rättigheterna i konventionen om barnets rättigheter.

Mot bakgrund av detta vill därför Barnombudsmannen kalla Rikspolisstyrelsen för att få svar på nedanstående frågor. 

1. Har Rikspolisstyrelsen rutiner för att säkerställa att barn och unga under 18 år inte värvas som informatörer i polisens verksamhet? Om inte, har myndigheten för avsikt att ta fram sådana rutiner?

2. Hur ser Rikspolisstyrelsen på de uppgifter som framkommit om att barn och unga värvats som informatörer? Har detta eller något liknande förekommit? På direkt uppdrag av någon polismyndighet? Om värvningen inte har skett på direkt uppdrag – har Rikspolisstyrelsen kännedom om att barn/unga värvats ”i andra hand” på uppdrag av informatörer som anlitats av polisen?

3. Om barn/unga har värvats som informatörer antingen direkt eller ”i andra hand” hur ser Rikspolisstyrelsen i så fall på detta och vilka, om några, åtgärder har fram till nu vidtagits i enlighet med artikel 39 i barnkonventionen för att bistå de barn det handlar om? Vilka åtgärder planeras i framtiden?

Inför samtalet ser vi gärna att ni delar med er av information som ni tror är bra att Barnombudsmannen tar del av inför mötet. Vi kan upplysningsvis också förtydliga att Barnombudsmannens verksamhet omfattas av sekretess med omvänt skaderekvisit.

Ni är välkomna till Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6, Stockholm, tisdagen den 6 december kl. 9.30 – 11.00.  

Vänligen anmäl vilka som kommer till Sara Philipson, jurist hos Barnombudsmannen, på telefonnummer 08-692 29 62 eller via mail, sara.philipson@barnombudsmannen.se senast den 29 november 2011.

Vi ser fram emot ett givande möte!

Med vänlig hälsning,

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

År 2002 skärptes lagen (1993:335) om Barnombudsman. Enligt 5 § ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på Barnombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

Avsikten med en sådan bestämmelse är att Barnombudsmannen ska kunna föra en dialog med förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting om de åtaganden som finns enligt barnkonventionen om barns rättigheter i förhållande till svensk lagstiftning. Vi har också möjlighet att uppmana till förändringar och åtgärder.