Ett lyft för barnens mänskliga rättigheter

”Det är viktigt att våga vara obekväm när man driver dessa frågor” Ann-Marie Begler, Skolinspektionen.

Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tillsammans med socialdepartementet anordnat en konferens om myndigheternas roll för barnkonventionens genomförande.Ett 70-tal representanter för svenska myndigheter samlades den 7 och 8 december på kursgården Sånga-Säby utanför Stockholm.

Tjänstemän från drygt 30 myndigheter, bland andra Trafikverket, Konsumentverket, Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Skolinspektionen och Kulturrådet diskuterade kring barnkonventionen.

 – Målsättningen med konferensen har varit att lyfta fram barnens mänskliga rättigheter och att var och en av myndighetsrepresentanterna ska ta med sig en idé om hur det ska gå till, sa barnombudsman Fredrik Malmberg i sitt inledningsanförande.

Föreläsningar av experter och företrädare för olika myndigheter varvades med övningar och gruppdiskussioner. Flera deltagare påpekade vikten av att barnkonventionen blir en levande del av verksamheten ­­- inte en till intet förpliktande deklaration. Många tyckte det var positivt att träffa kolleger från andra myndigheter och att få diskutera gemensamma erfarenheter och inspireras av varandra.

 – Jag är här för att jag brinner för de här frågorna och vill få en bredare insikt om hur vi kan arbeta med barnrättsperspektivet, sa Lena Bäcker från Kronofogdemyndigheten.

Kerstin Dejemyr från Rikspolisstyrelsen tyckte att man inom polisen hittills inte integrerat barnens rättigheter tillräckligt.

 – Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi är med här. Jag är övertygad om att det går att arbeta utifrån barnperspektivet i hela vår organisation, sa hon.

Göran Holmström, politiskt sakkunnig på socialdepartementet hos barn- och äldreminister Maria Larsson, berättade om strategin som riksdagen antagit för att stärka barnens rättigheter i Sverige.

 – Principerna anger hur man strategiskt kan arbeta med barnens rättigheter men all lagstiftning ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen, sa han och påpekade att lagarna också måste följas upp. Därför ställer regeringen krav på samverkan mellan alla offentliga aktörer och efterlyser mer kunskap på området.

Generaldirektör för Skolinspektionen, Ann-Marie Begler, och Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson talade om de erfarenheter deras myndigheter gjort.

– Det är inte bara gulligt att arbeta med barnperspektivet när det innebär krav. Konkret började vi betrakta barnen som våra uppdragsgivare och krävde av skolor att alla barn skulle bli godkända i alla ämnen. Vi mötte mycket motstånd, men det är viktigt att våga vara obekväm när man driver dessa frågor, sa Ann-Marie Begler.

Gunnar Larsson tyckte att en framkomlig väg i arbetet med barnperspektivet är att bilda nätverk med unga kring olika frågor och att utbilda alla medarbetare.

 – För att ge frågorna tyngd måste också chefen vara mycket engagerad, sa han.

Juristen och forskaren Christina Johnsson talade om barnkonventionen ur perspektivet mänskliga rättigheter.

 – Rättigheter ska kunna prövas i förhållande till staten. En strategi måste kunna brytas ned till något mer konkret som går att testa. Principer kan lämna utrymme för tolkningar men rättigheter ska kunna prövas, ansåg hon.

Nils Eklund från Ekonomistyrningsverket menar att myndigheterna själva ska föra in barnperspektivet i budgetprocessen.

– En skicklig tjänsteman ska veta vad hennes eller hans område har med barnkonventionen att göra och konkret kunna anknyta verksamheten till barnperspektivet, sa han.

Mot slutet av konferensen fortsatte diskussionerna med fokus på vad man kommer att ta med sig från Sånga-Säby och hur man kan gå vidare. En modell på hur man kan tillvarata barnperspektivet genom att ställa ”rätt” frågor och visa att barnens svar räknas, presenterades av Elisabet Näsman, professor i sociologi vid Uppsala universitet.

Kriminalvårdens generaldirektör Inga Mellgren gav konkreta exempel på hur barnrättsperspektivet fått genomslag hos dem, bland annat i utformning av besöksrum på anstalterna.