Säkerhetspolisen vill inte ha åldersgräns för informatörer

Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen gav i dag tydliga svar på Barnombudsmannens begäran om information om minderåriga informatörer i polisens arbete. Barnombudsmannen hade kallat Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen till samtal med anledning av de uppgifter som kom fram i SVT:s Uppdrag granskning.

Både Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen gav besked om att det inte finns någon minderårig informatör i verksamheten. Rikspolisstyrelsen ser över regelverket och kommer att införa en 18-årsgräns för informatörer i början av nästa år. Säkerhetspolisen saknar åldersgräns och har i nuläget inte heller för avsikt att införa någon sådan.

– Det är bekymmersamt eftersom Sverige genom barnkonventionen förbundit sig att tillförsäkra barn omvårdnad och skydd mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller äventyra barnets hälsa. I vårt uppdrag ingår att se till att barnkonventionen efterlevs av alla myndigheter, säger Fredrik Malmberg, barnombudsman.

Enligt svensk lagstiftning och barnkonventionen får inte minderåriga, dvs. personer under 18 år, utföra arbete som kan vara skadligt eller äventyra barnets hälsa eller sociala utveckling. Att vara informatör åt polisen är inte förenligt med detta. Tvärtom handlar informatörsuppdraget om att på initiativ av polisen, under en längre tid och ofta mot ersättning befinna sig i sammanhang som kan vara farliga och riskfyllda.

- Det får inte finnas minsta tvivel om polisens roll och uppgift. Om ett barn under 18 år befinner sig i riskfyllda, farliga och destruktiva miljöer måste det alltid vara polisens uppdrag att lyfta ut barnet ur denna miljö, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen kommer att göra en skrivelse till regeringen med begäran om att det genom en lagreglering säkerställs att minderåriga inte kan antas som informatörer (enligt den definition som avses i Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 490-1 eller motsvarande internt regelverk för Säkerhetspolisen).