Utredning vill ha ökad säkerhet för barn i samhällsvård

Upprättelseutredningen, som idag överlämnats till regeringen, och dess föregångare Vanvårdsutredningen har sammantaget lyssnat till cirka ett tusen personer. Vuxna som när de var barn omhändertogs av myndigheterna för att få en trygg uppväxt. Men där resultatet istället blev vanvård och lidande.

– Det är viktigt att vi drar lärdom av det som har skett. I utredningen konstateras att det inte alltid var fel på regelverket, men att barnen inte blev lyssnade på och att tillsynen var bristfällig, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Utredningen har också genomfört en kartläggning dels av socialtjänstens kännedom om missförhållanden i samhällsvården, dels av socialtjänstens rutiner för hanteringen av missförhållanden.

Av kartläggningen framgår att socialtjänsten kände till sammanlagt 246 barn som under 2008–2009 misstänktes ha varit utsatta för övergrepp eller allvarlig . I flertalet fall var det fråga om mycket allvarliga övergrepp och missförhållanden. Siffran säger inget om den faktiska förekomsten – mörkertalet är sannolikt stort.

Kartläggningen visar även att det var ytterst sällsynt med dokumenterade och väl kända rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden. Det förekom inte heller något systematiskt arbete med att samla in och analysera allvarliga händelser av detta slag.

Utredningen konstaterar att övergrepp och allvarliga försummelser förekommer i en oacceptabel omfattning även i dagens samhällsvård och att omedvetenheten om frågan är anmärkningsvärt stor.

– Mot bakgrund av detta är det oacceptabelt att Barnombudsmannens kommunenkät visar att endast en av fem socialnämnder har antagit egna direktiv om hur missförhållanden i den sociala barnavården ska följas upp, säger Fredrik Malmberg.

Han instämmer helhjärtat i utredningens förslag att det bör lagfästas att socialnämnden har ansvar för att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden.