Revision hjälpmedel för att förverkliga barnkonventionen

Vad har revision av offentlig verksamhet att göra med FN:s konvention om barnets rättigheter? Det vet Kenneth Ljung, utredare hos Barnombudsmannen. I samarbete med revisionsbyrån PwC utbildar han revisorer inom kommuner, landsting och regioner.

– Barn har rättigheter som åsidosätts. Det kan handla om diskriminering, exempelvis att vissa verksamheter får mer resurser än andra. Att utsatta barn inte får hjälp av socialtjänsten eller att kommunen inte tar sitt ansvar för att motverka mobbning i skolan, förklarar Kenneth.

Syftet med revisionen är att barnkonventionen ska få bättre genomslagskraft i landets kommuner. Ytterst handlar det förstås om att förbättra barns levnadsvillkor.

Revision är särskilt viktigt i ett land där det kommunala självstyret är omfattande, och kommuner och landsting ansvarar för många verksamheter som rör barn, såsom skola, hälso- och sjukvård och fritidsaktiviteter.

2007 gav Barnombudsmannen ut skriften ”Rustad för revision”. Sedan dess har ett tjugotal kommuner gjort särskilda revisioner.

– Det främsta resultatet av satsningen är att flera kommuner gjort denna typ av revisioner. Annars hade det inte hänt, menar Kenneth.

Men det finns fortfarande brister.

– Många kommuner har mål på övergripande nivå. Sen gäller det att få målen att genomsyra hela organisationen och bli verkstad.

Under våren genomför Kenneth tillsammans med representanter för PwC utbildningar för revisorer i Malmö och Stockholm. Det finns en styrka i att samverka med en aktör som kan sakfrågan, tycker han.

– Jag berättar om hur man kan anlägga ett barnperspektiv och omsätta barns rättigheter i praktiken. Men det handlar inte bara om vad man reviderar. Jag lyfter också fram formerna för hur man kan lyssna på barn.

Revisorerna jobbar på uppdrag av fullmäktige. De har en viktig uppgift.
– De följer upp att det som politikerna fattat beslut om också genomförs och att lagstiftningen följs, säger Kenneth.