Frihetsberövade barns rättigheter måste tas tillvara

Gemensamt uttalande från de nordiska barnombudsmännen

De nordiska barnombudsmännen konstaterar att förhållandena för frihetsberövade barn under 18 år i arrest, häkte och fängelse är otillfredsställande i samtliga nordiska länder.

Formerna för hur barn frihetsberövas och hanteras skiljer sig, men på en rad områden klarar inte länderna att säkerställa att barnens rättigheter tillgodoses, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Artikel 37 i barnkonventionen kräver av konventionsstaterna att ”varje frihetsberövat barn ska behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet och på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder.”

FN:s barnrättskommitté slår dessutom fast att frihetsberövande måste vara det sista medel staten tillgriper. Frihetsberövande som sker före rättegång eller utifrån vård- och skyddsbehov får endast användas vid exceptionella omständigheter. Alternativa medel ska finnas tillgängliga för att minimera dessa frihetsberövanden.

Barnrättskommittén uttrycker vidare att ett barn som frihetsberövas har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda. Det handlar särskilt om barnets rätt till säkerhet, hälsa och utbildning, liksom att säkerställa att barnet kan hålla kontakt med sina anhöriga.

Gemensamma utmaningar i Norden
Frihetsberövade barn är extremt utsatta; fysiskt, psykiskt, socialt och i rättslig bemärkelse.

De nordiska barnombudsmännen understryker därför betydelsen av barnkonventionens artikel 3: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet.”

De nordiska barnombudsmännen vill mot bakgrund av detta framhärda att:
• Hänsyn till det enskilda frihetsberövade barnets bästa ska stå i centrum för alla aktörers beslut och handlingar.
• Samverkan måste öka mellan de myndigheter som omger barnet, från ett gripande tills dess att barnet kommer ut i samhället igen.
• Barn som frihetsberövas ska ha möjlighet att fullfölja sin skolgång.
• När ett barn frihetsberövas - oavsett om det sker i polisarrest, häkte, fängelse - ska det finnas tydliga rutiner för att säkerställa rättssäkerheten.
• Socialtjänsten bör vara aktivt delaktig även under ett frihetsberövande.

Med detta gemensamma uttalande uppmanar de nordiska barnombudsmännen respektive lands myndigheter att säkerställa att barn som frihetsberövas i minsta möjliga grad utsätts för behandling som skadar deras utveckling och hälsa.


Fredrik Malmberg, Sverige
Lisbeth Zornig Andersen, Danmark
Margrét María Sigurdardóttir, Island
Maria-Kaisa Aula, Finland
Reidar Hjermann, Norge