Nya uppdrag för Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och unga som har utsatts för våld och andra övergrepp i nära relationer. Syftet är att få kunskap om hur denna grupp upplever sin situation och det stöd de får av samhället.

Barnen och ungdomarna kommer att få framföra sina förslag på förbättringar till berörda makthavare. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2012.

Uppskattningar visar att så många som 200 000 barn i Sverige har blivit utsatta för våld av en nära anhörig. Få har lyssnat till deras berättelser.

– Årets tema blir en naturlig fortsättning på våra tidigare fördjupningar då vi har träffat ett antal barn och unga som själva upplevt våld i sina hem, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har satt i system att låta barn i utsatta situationer möta makten i egenskap av experter på sin egen situation. Hur tas barnens synpunkter emot?

– De ansvariga beslutsfattarna brukar vara väldigt positiva till att få ta del av barns och ungas erfarenheter. Vi vill inspirera till ett nytt sätt att tänka och visa att det finns en poäng med att jobba enligt barnkonventionen. Alla vinner på att barnen får komma till tals!

Konferens om myndigheternas barnperspektiv
Barnombudsmannen har också fått i uppdrag att ordna en konferens om myndigheternas roll för barnkonventionens genomförande. Konferensen äger rum den 7-8 december.

Representanter för ett fyrtiotal myndigheter bjuds in för att diskutera hur de kan utveckla sitt barnperspektiv. Konferensen arrangeras i samverkan med Socialdepartementet.

Du kan läsa mer om konferensen i vårt nästa nyhetsbrev som kommer i mitten av oktober.