Inbjudan till samtal om omhändertagna barn som avvisas

Dnr 9.6: 0798/11

Ställd till:
Migrationsverkets ställföreträdande generaldirektör Christina Werner
Socialstyrelsens överdirektör Håkan Ceder

Inbjudan till samtal med Barnombudsmannen angående situationen för barn med behov av vård som avvisas/utvisas från Sverige.


Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen ska också driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen.

Enligt barnkonventionen har barn i asylprocessen samma rättigheter som alla andra barn i Sverige. Barn har rätt till en god hälsa och inte minst skydd mot alla former av våld. Om barn far illa eller riskerar att fara illa har sociala myndigheter ett ansvar att ge dem stöd och skydd med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Av 21 a § LVU framgår att beslut om vård av unga enligt LVU inte hindrar beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (UtlL). Enligt 5 kap. 12 § UtlL finns möjligheten att bevilja de här barnen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd underden tid som behövs för vården. I 12 kap. 18

19 §§ UtlL finns bestämmelser om verkställighetshinder vid avvisning eller utvisning, bland annat på grund av barnets hälsotillstånd. Av 5 kap. 6 § UtlL framgår att barn kan beviljas uppehållstillstånd då synnerligen ömmande omständigheter föreligger.

I vårt arbete ser vi att barn som har ett behov av vård, bland annat på grund av omsorgsförsummelse och/eller våld inom familjen avvisas eller utvisas med sina föräldrar/vårdnadshavare. Barnombudsmannen ser att dessa barn kan komma att fara illa och känner en stark oro för barn i de här situationerna.

Migrationsverket och Socialstyrelsen är de två myndigheter med ett ansvar för de
barn som nu beskrivits.

Mot bakgrund av detta vill därför Barnombudsmannen bjuda inrepresentanter från respektive myndighet att under en gemensam träff bland annat diskutera den problembild som Barnombudsmannen ser.

Vi tänker att diskussionen kan utgå från följande frågeställningar:

1. Hur ser ni på situationen för barn som är omhändertagna enligt SoL eller LVU och som avvisas eller utvisas tillsammans med sina föräldrar?

2. Hur ser ni på ert enskilda respektive gemensamma ansvar att säkerställa så att barn i den aktuella situationen inte far illa, exempelvis vid en prövning enligt 5 kap. 12 § UtlL?

3. Vilket utrymme anser ni att lagstiftningen ger er att säkerställa barn deras rättigheter i den beskrivna situationen, inte minst skydd mot alla former av våld och rätt till vård?

Inför samtalet ser vi gärna att ni delar med er av information som ni tror är bra för alla berörda att ta del av inför mötet. Det kan exempelvis vara relevant statistik eller praxis.

Ni är välkomna till Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6, Stockholm, onsdagen den 19 oktober kl. 9.30 – 11.00.

Vänligen anmäl vilka som kommer till Christopher Carlson, jurist hos Barnombudsmannen, på telefonnummer 08-692 29 67 eller via mail, christopher.carlson@barnombudsmannen.se senast den 10 oktober 2011.

Vi ser fram emot ett givande möte!

Med vänlig hälsning,

Fredrik Malmberg
Barnombudsman


År 2002 skärptes lagen (1993:335) om Barnombudsman. Enligt 5 § ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på Barnombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

Avsikten med en sådan bestämmelse är att Barnombudsmannen ska kunna föra en dialog med förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting om de åtaganden som finns enligt barnkonventionen om barns rättigheter i förhållande till svensk lagstiftning. Vi har också möjlighet att uppmana till förändringar och åtgärder.