Möte om omhändertagna barn som riskerar att avvisas

Idag träffade Barnombudsmannen Migrationsverket och Socialstyrelsen som kallats till möte om situationen för barn med behov av vård som riskerar att avvisas från Sverige.

Barnombudsmannen bjöd in samma myndigheter för ett år sedan. Vid det mötet blev det tydligt att myndigheterna saknade kunskap om barnens situation. Vi vet inte hur många barn det handlar om. Det är inte tydligt hur riskbedömning görs eller ens om Migrationsverket brukar begära in yttrande från socialtjänsten. Därför tog Migrationsverket och Socialstyrelsen på sig att snarast ta fram en gemensam vägledning för sitt arbete som skulle vara färdig senast sommaren 2012. Det skulle tydliggöra deras ansvar och hur de ska samarbeta.

På dagens möte följde Barnombudsmannen upp löftena och bad om information om var arbetet befinner sig och en tidplan för när det kan vara klart.

– Vi vill att myndigheterna snarast tar fram stöd för hur de ska samverka. Barn far illa under tiden när myndigheterna inte samarbetar. Särskilt allvarligt är det för barn där socialnämnden ser ett fortsatt vårdbehov och där Migrationsverket inte ger socialnämndens yttrande den vikt det bör ha, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Lagstiftningen innebär att ett tvångsomhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, inte hindrar ett utvisnings- eller avvisningsbeslut. Men Migrationsverket har möjlighet att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd under tiden som barnet behöver vård. I lagstiftningens förarbeten står också att socialnämndens yttrande bör inhämtas och ges stor vikt när Migrationsverket överväger att vägra uppehållstillstånd.

Barnombudsmannen anser också att Socialstyrelsen och Migrationsverket bör ta initiativ till gemensamma granskningar i allvarliga fall där barn farit illa och där båda myndigheterna varit inblandade. Syftet är inte att hitta syndabockar, utan att gemensamt lära för att undvika att hamna i liknande låsta situationer igen.

Mot bakgrund av de senaste årens bristande samverkan bör lagstiftaren överväga att förstärka barnrättsperspektivet även i utlänningslagen, UtlL. Enligt LVU ska barnets bästa vara avgörande men i UtlL, ska barnets bästa bara beaktas.

Barnombudsmannen föreslår också att socialnämnderna får ökat stöd för att klara av att handlägga svåra ärenden som rör barn som riskerar avvisning eller utvisning.

– Varje socialnämnd kanske bara möter några få fall och det är därför viktigt att det finns specialiserade funktioner hos Socialstyrelsen där kommunen kan få vägledning och konkret stöd, säger Fredrik Malmberg.

Regeringen har gett Barnombudsmannen i uppdrag att följa upp hur barnkonventionen följs hos bland annat myndigheter, ”Pejling och dialog” och hur de kan den för att ta tillvara barnets rättigheter inom den egna verksamheten.

– Här kommer det bli tydligt vilket stöd myndigheterna behöver för att följa barnkonventionens krav. Jag är glad över att deltagarna från både Socialstyrelsen och Migrationsverket ser värdet av att samarbeta med Barnombudsmannen om att stärka kunskapen om barnkonventionen inom respektive myndighet, avslutar Fredrik Malmberg.