Barnombudsmannen skarpt kritisk till psykiatrilagsutredning

Barn och unga inom den slutna psykiatriska vården är en mycket utsatt grupp. De befinner sig i en situation där insynen är begränsad och de är beroende av att de vuxna tillvaratar deras mänskliga rättigheter. Barnrättskommittén har påpekat vikten av att relevanta lagar stämmer överens med barnkonventionen vilket vi inte anser att förslaget gör.

Vi kräver därför en särskild översyn med fokus på hur den psykiatriska tvångsvården ska vara uppbyggd för att tillgodose barn de särskilda rättigheter som de har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen kritiserar utredningen på bland annat följande punkter:

• Utredningen utgår inte från barnets rättigheter. Det finns ingen analys av vilka konsekvenser förslagen får för barn och unga. Det framgår inte heller att utredaren talat med barn och unga för att få deras synpunkter och erfarenheter.

• Utredningen tar inte hänsyn till kritik från FN:s barnkommitté om barns rätt att komma till tals och inte heller till barnkonventionen.

• Barnombudsmannen saknar ett resonemang om barnets särskilda behov och rättigheter gällande tvångsåtgärder.

• Vi motsätter oss att barn ska kunna isoleras och vårdas tillsammans med vuxna.

Enligt barnkonventionen och FN:s riktlinjer ska barn som placerats på institution behandlas med värdighet och respekt. De måste få skydd mot övergrepp, försummelse och alla former av utnyttjande. De ska få sina behov tillfredsställda och en bra livskvalitet.

Utredningen: Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU: 2012:17)