Carin Götblad besöker Barnombudsmannen

I april 2012 utsågs Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer. Idag besöker hon tillsammans med utredningssekreteraren Lina Blombergsson Barnombudsmannen för att ta del av vårt arbete med barn som upplevt våld i nära relationer. 

Den nationella samordnaren är en del i regeringens kraftsamling för att motverka våld i nära relationer. I satsningen deltar även Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet.

Barnombudsmannen har lyssnat på barn som upplevt våld.  Fokus i samtalen har varit vad barnen och ungdomarna tycker har fungerat bra eller dåligt i samhällets stöd.  Flera av de förslag som framförts har resulterat i stärkt skydd för barn och unga. Bland annat inrättandet av en barntjänst på nätet.

Carin Götblads uppdrag är att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Hon ska också verka för ökad samsyn kring hur våld i nära relationer bäst ska förebyggas och bekämpas samt bidra till att sprida kunskap på området. Carin Götblad ska främst titta på tre områden: partnervåld, barnmisshandel och hedersrelaterat våld. Hon ska också föreslå hur skydd och stöd till brottsoffer kan stärkas.

Barnombudsmannen har i sin årsrapport 2012 Signaler föreslagit förändringar som stärker barns rätt till trygghet och skydd.