Regeringen vill stärka skyddet för barn i internationella situationer

Regeringen vill stärka skyddet för barn i internationella situationer och föreslår att Sverige tillträder 1996 års Haagkonvention. I och med detta tydliggörs regelverket kring bortförda barn utomlands. Nu ska Lagrådet yttra sig över förslaget.

Barnombudsman Fredrik Malmberg välkomnar förslaget.

– Det kommer att ha betydelse för barn i internationella vårdnadstvister. Det kommer också att göra skillnad för barn som placeras utomlands. Men vi hyser en fortsatt oro för de barn som dumpas utomlands av sina vårdnadshavare. För att svenska myndigheter ska kunna agera behöver de få kännedom om dem.

På senare år har det blivit allt vanligare att barn förs ut ur Sverige eller hålls kvar i ett annat land av en förälder i samband med en vårdnadstvist.

Barnombudsmannen har också i flera fall uppmärksammats på problemet med barn med svenskt medborgarskap och/eller hemvist i Sverige som av sina vårdnadshavare skickats eller lämnats utomlands för att uppfostras av släktingar eller till exempel skrivas in i koranskola.

1996 års Haagkonvention reglerar vad ett land får göra till skydd för barn i situationer som dessa. Den går längre än 1980 års Haagkonvention om internationella bortföranden av barn som gäller idag.

Barnets hemvist avgör

En viktig skillnad är att barnets hemvist får företräde framför medborgarskap. Det innebär att det är landet där ett barn bor eller har sina sociala bindningar som får behörighet att fatta beslut och vidta åtgärder för att skydda barnet.

Exempelvis kan svenska myndigheter ingripa till skydd för ett asylsökande barn som vistas här. Svenska myndigheter får också större möjligheter att agera när ett barn som är hemmahörande i Sverige olovligen förs ut ur landet.

Positivt är också att sociala myndigheters ansvar klargörs, när ett barn placeras utomlands. Barnombudsmannen har påtalat att socialnämnden måste kunna utöva tillsyn och följa upp placeringen precis som inom landet.

Av lagrådsremissen framgår att regeringen vill att barn endast ska kunna placeras utomlands om socialnämnden har kommit överens med behöriga myndigheter i det land där barnet ska placeras om hur uppföljningen ska gå till.

– Här blir det viktigt att socialnämnden ställer krav för att kunna följa att barnets rättigheter säkerställs. Bland annat ska den aktör som ansvarar för uppföljningen av barnet vara skyldig att inhämta barnets åsikter, säger Fredrik Malmberg.