Förväxlad med Barn- och elevombudet

I SVT i morse omnämndes Barnombudsmannen i ett felaktigt sammanhang i samband med ett nyhetsinslag om internatskolan Lundsberg.  Det är Skolinspektionen och BEO, Barn- och elevombudet  som åsyftas, ingenting annat.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.

Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter.

Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter.

Vi utövar ingen tillsyn över andra myndigheter och får inte driva enskilda ärenden.