Barnombudsmannen kallar in Migrationsverket och Socialstyrelsen

Barnombudsmannen bjuder in till överläggning angående situationen för barn med behov av vård som avvisas/utvisas från Sverige.

För nästan exakt ett år sedan samlade Barnombudsmannen Migrationsverket och Socialstyrelsen till möte om placerade barn som riskerar att avvisas från Sverige.

Vid mötet 2011 framkom att det fanns stora kunskapsluckor hos de ansvariga myndigheterna om dessa barns situation. Det blev uppenbart att samverkan mellan Migrationsverket och sociala myndigheter lämnar mycket att önska. Vid mötet enades myndigheterna om att en vägledning skyndsamt skulle tas fram och att den skulle vara färdig senast sommaren 2012.
Barnombudsmannen kallar därför Socialstyrelsen och Migrationsverket till ett uppföljande möte.