Nu pejlas kommuner och landsting

Vilka är utmaningarna för att förverkliga barnkonventionen i Sverige? Barnkonventionen är väl känd i kommuner och landsting, men det kan ibland vara långt mellan att ha kunskap om konventionen och att genomföra konkreta åtgärder som gör skillnad i barns vardag. Den slutsatsen drog Barnombudsmannen mot bakgrund av våra tidigare fördjupningsstudier om barn i utsatta situationer samt efter dialog med nyckelpersoner i kommuner och landsting.

Vilka är då hindren? De är flera, men två har stor betydelse. Det handlar om bristande probleminsikt och om bristande insikt om det egna ansvaret. Få verksamheter har granskat sig själva kritiskt utifrån ett barnrättsperspektiv. Barn får sällan ge återkoppling om det som kan förändras.

Ansvaret för att barnets mänskliga rättigheter ska förverkligas i den egna verksamheten placeras också ofta hos någon annan. Men vi kan alla göra skillnad. Och riksdagens strategi för barnkonventionens genomförande pekar på det ansvar hela det offentliga Sverige faktiskt har. Det handlar om en insikt hos var och en om att arbetet för mänskliga rättigheter måste börja hos mig själv i den roll jag har.

 Hur kommer vi då längre? Jo, genom Pejling och Dialog! Sedan drygt ett år tillbaka arbetar Barnombudsmannen med att låta barn i kommuner och landsting runtom i Sverige bidra med kunskap om utmaningar när det gäller mänskliga rättigheter. Vi möter barn med erfarenhet inom fem områden: ekonomisk utsatthet, kränkande behandling i skolan, våld i nära relationer, psykisk ohälsa samt till sist barn med erfarenhet av att vara placerad och omhändertagen. Barnen berättar både om det de tycker fungerar bra och det som är dåligt och vilka råd de vill ge.

Dialogen med barnen sker på barnens villkor enligt metoden Unga direkt. Resultatet blir collage, filmer, bilder, brev och berättelser. I slutändan får de barn som vill och kan också träffa de högsta beslutsfattarna för att direkt förmedla vad de tycker och tänker. Politikerna och tjänstemännen ger ett kvitto tillbaka – det här tänker vi göra efter att ha lyssnat på era råd!

Resultatet är precis så fantastiskt som vi hade hoppats på. Det blir unika möten som ger värdefull kunskap till den högsta makten om de utmaningar när det gäller barns mänskliga rättigheter som barnen själva ser. Och det bidrar till verklig förändring. En insikt om att det finns mycket mer att göra som lokal beslutsfattare för att stärka barnets rättigheter i den egna verksamheten.

Hösten 2014 kommer vi att berätta mer på nationell nivå om alla de fina resultat vi ser. Tills vidare kan du läsa mer om resultaten här:

Pejling & Dialog

Fredrik Malmberg
barnombudsman