General Comments, nu på svenska

FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, publicerar tolkningar av olika teman i barnkonventionen i allmänna kommentarer, de så kallade General Comments. Barnombudsmannen har nu på regeringens uppdrag översatt dessa till svenska.

Barnrättskommittén publicerar de allmänna kommentarerna som ger vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Det finns tretton allmänna kommentarer och det är dessa som nu för första gången har översatts till svenska.

Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal Högskola, har granskat och kvalitetssäkrat översättningarna av samtliga tretton kommentarer.

– Det är många juridiska begrepp och jag har sett till att den svenska översättningen motsvarar den engelska originaltexten. En utmaning är att många engelska juridiska begrepp inte alltid har en direkt svensk motsvarighet. Man måste ha i åtanke att FN:s barnrättskommitté är en internationell expertgrupp som har sammanjämkat juridiska begrepp från olika nationer. Det är därför viktigt att vara lyhörd för begreppens betydelse i ett svenskt sammanhang.

Johanna Schiratzki anser att den svenska översättningen av de allmänna kommentarerna ger svensk domstol och myndigheter ett användbart redskap för att tolka barnkonventionen.

– Att det nu finns en svensk översättning av de allmänna kommentarerna är en del i att underbygga barnkonventionens betydelse som svensk rättskälla, säger hon.