Inbjudan till överläggning angående sexualbrottsdömda som arbetar i förskola och skola

Ställd till: Skolinspektionens Generaldirektör Ann-Marie Begler och Skolverkets Generaldirektör Anna Ekström
Dnr 3.3:0559/13

Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen ska också driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen.

En granskning som Dagens Nyheter har gjort visar att minst 97 personer som är dömda för sexualbrott arbetar med barn på svenska skolor. Bland fallen finns förskollärare som dömts för barnpornografibrott och lärare som tidigare har begått sexuella övergrepp mot elever.  Sedan något år tillbaka informerar domstolar Skolinspektionen när skolpersonal har dömts för sexualbrott. Domarna har i fyra av fem fall handlat om personal som inte har legitimation och i dessa fall har berörda arbetsgivare/skolor inte informerats.

Sverige har vid flera tillfällen fått kritik av FN:s barnrättskommitté för denna typ av brister i skyddet av barn. Dagens Nyheters kartläggning visar på allvaret i de brister som finns i lagstiftning och/eller tillämpningen och att det krävs åtgärder om Sverige ska efterleva kraven som barnkonventionen ställer.

Enligt barnkonventionen (artikel 19) ska konventionsstaterna vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp.

FN:s barnrättskommitté granskade senast 2011 hur Sverige lever upp till sina åtaganden i det tilläggsprotokoll till barnkonventionen som tar upp frågor om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Sverige kritiserades då på en rad punkter för att inte ge barn ett tillräckligt starkt skydd. Bland annat uttryckte kommittén att man är bekymrad över att de åtgärder som har vidtagits för att förebygga brott enligt protokollet är otillräckliga, bland annat därför att det saknas ett generellt förbud för dömda sexualbrottslingar att arbeta med barn.

Barnombudsmannens syfte med överläggningen är att, utifrån de krav barnkonventionen och tilläggsprotokollet ställer, tillsammans med ansvariga skolmyndigheter identifiera brister i hur gällande lagstiftning tillämpas samt i vilket avseende lagstiftningen kan behöva förstärkas.

Barnombudsmannen kallar därför Skolinspektionen och Skolverket till dialog. Ni är välkomna till Barnombudsmannen, Norr Mälarstrand 6, Stockholm, onsdagen den 26 juni kl. 13.00 – 14.30.

Inför dialogen ser vi gärna att ni delar med er av information till berörda.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

År 2002 skärptes lagen (1993:335) om Barnombudsman. Enligt 5 § ska förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på Barnombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.