Skärpt lagstiftning behövs mot sexualbrottsdömda i skolan

Igår träffade Barnombudsmannen representanter för Skolverket och Skolinspektionen. Syftet med mötet var att identifiera de brister i lagstiftningen som gör att sexbrottsdömda kan arbeta i skola och förskola.

Barnombudsmannen bedömer att det finns flera luckor i lagstiftningen, bland annat saknas kunskap om dömda som redan arbetar i förskola och skola.  Domstolarna behöver inte heller underrätta Skolinspektionen om lärare eller förskollärare  dömts för sexualbrott utanför tjänsten och där påföljden blivit böter.

Detta är ofta fallet just när det  handlar om barnpornografibrott eller sexköp av barn. De låga straffsatserna för barnpornografibrott har även uppmärksammats av FN:s barnrättskommitté. Kommittén har uttryckt oro över att påföljderna för barnpornografibrott inte står i proportion till allvaret i brottet och ofta bara ger böter och kortvariga fängelsestraff.

För personalkategorier som inte legitimeras, till exempel fritidspedagog, finns det inget krav på att domstolarna ska underrätta skolinspektionen om en dom. Vid förnyad anställning hos samma arbetsgivare finns inget krav på registerutdrag, om anställningen erbjuds inom ett år. Det här innebär att icke-legitimerade lärare och annan personal i skolan kan begå sexualbrott utan att skolinspektionen informeras.

Det finns inget yrkesförbud för personer som är legitimerade och vars legitimation dragits in av Lärarnas ansvarsnämnd på grund av brott. De kan alltså fortsätta att arbeta i skola och förskola på upprepade korttidsanställningar.

I Barnombudsmannens uppdrag ingår att uppmärksamma regeringen när lagstiftningen inte stämmer överens med barnkonventionen och där det finns brister i barns skydd. Vi kommer därför att skicka en skrivelse till regeringen med förslag på förändringar i lagstiftningen.