Vad tycker barn i familjehem?

Regeringen vill ta reda på hur barn upplever sin tillvaro som placerade i familjehem. Det är viktig kunskap för att utveckla en trygg och säker situation för barn och unga. Barnombudsmannen har fått i uppdrag att, tillsammans med Socialstyrelsen, göra en förstudie för att ta fram frågor som är relevanta att ställa till barnen. Vi ska även föreslå en modell som kan användas i undersökningen.

Regeringen tycker att det är angeläget att löpande följa upp hur barn och unga upplever att vara placerade i ett familjehem. Barnen ska själva få komma till tals. Den kunskapen är en förutsättning för att kunna utveckla och säkerställa en trygg och säker vård för de barn som bor i familjehem. Barnombudsmannen har stor erfarenhet av att lyssna på barns erfarenheter av samhällets stöd i utsatta situationer.

Uppdraget är att ta fram relevanta frågor att ställa till barnen och föreslå en metod för genomförandet. Förstudien ska ligga till grund för en pilotundersökning som Socialstyrelsen ska genomföra.

Arbetet ska resultera i en modell som ska användas regelbundet framöver, för att följa upp hur barn upplever sin vistelse i familjehem. Undersökningarna ska göras löpande, likt de brukarundersökningar som görs inom äldrevården.