Barnombudsmannen vill pejla barns rättigheter inom Bup i Stockholm

Dagens Nyheter har rapporterat om allvarliga missförhållanden på Bup-kliniken i Stockholm. Detta efter att anställda har anmält verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I rapporteringen anges att barn tvångsvårdas på fel grunder och ofta isoleras under långa perioder.

– Vi har också fått mycket oroväckande samtal som rör förhållandena för barn på Bup-kliniken, berättar barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Eftersom psykisk ohälsa är temat för vår nästa årsrapport vill vi nu prata med barn som har erfarenhet av att vårdas inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Jag har varit i kontakt med ansvarigt landstingsråd Birgitta Rydberg som ser det som en utmärkt idé att låta barnen komma till tals, säger Fredrik Malmberg.

FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast att konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att ungdomar skyddas från alla former av våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande. Ungdomar med funktionsnedsättning nämns som en särskilt sårbar grupp.

Flera verksamheter pejlas
Enligt barnkonventionen ska konventionsstaterna tillhandahålla lämplig behandling och rehabilitering av ungdomar med psykiska störningar. Beslut om vård ska alltid fattas i enlighet med principen om barnets bästa. Vidare uppmanas konventionsstaterna att genomföra återkommande granskningar när det gäller placeringen av ungdomar i sjukhusvård eller psykiatrisk vård. 

– Av våra tidigare arbeten med bland annat den sociala barn- och ungdomsvården vet vi att det finns en ökad risk för att mänskliga rättigheter kränks i slutna miljöer, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen pejlar just nu ett femtiotal kommuner, landsting/regioner och myndigheter inom verksamheter som är särskilt intressanta ur ett barnrättsperspektiv, och där Sverige har fått kritik från FN:s barnrättskommitté. Psykisk ohälsa är ett av områdena. Pejling och dialog är ett regeringsuppdrag som handlar om att ta reda på hur barns rättigheter tas tillvara i vårt land.

– Vi träffar barn och unga som har erfarenhet av de områden vi pejlar och lyssnar på hur de upplever samhällets stöd. Sedan får de barn som vill framföra sina synpunkter och råd till förbättring till de ansvariga beslutsfattarna, säger Fredrik Malmberg.

Läs relaterade artiklar:

Larm om vårdskador i barnpsykiatrin

Larmet: barn isoleras i månader

Chefsöverläkare: Så allvarligt tror jag inte att det är

Bup-chefen: Isolerade barn inte ett lagbrott

Läs Stockholms läns landstings pressmeddelande efter pejling

Läs mer om Pejling och dialog här