Landstinget Kronoberg stärker föräldrautbildningen kring barnets rättigheter

I juni 2010 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att ta fram ett material för föräldrar och blivande föräldrar om barnets rättigheter i familjen. Barnombudsmannen tog fram ”Viktigast av allt”, tre filmer som riktar sig till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-5 år.

Materialet är avsett att användas i föräldragrupper på mödra- och vårdcentraler, men kan även användas i andra typer av föräldragrupper.  För den som leder föräldragrupper finns en handledning till filmerna med förslag på samtalsämnen.

Landstinget Kronoberg har utvecklat en diskussionskortlek med tillhörande handledning som ett komplement till Barnombudsmannens material ”Viktigast av allt”, för att ge ytterligare stöd till den som leder en föräldragrupp. Varje diskussionskort belyser en artikel i barnkonventionen och ställer frågor som föräldrarna kan diskutera med varandra kring deras föräldraroll i relation till barnets rättigheter. För de föräldrar som väljer att avstå från föräldrautbildningen kan diskussionskorten användas för att legitimera en diskussion kring föräldrarollen även i det enskilda samtalet. BVC-sjuksköterskorna har fått en heldagsutbildning i barnkonventionen och har under hösten påbörjat arbetet med att i föräldrautbildningar använda ”Viktigast av allt” och diskussionskorten för att stärka föräldrar i sin föräldraroll utifrån barnets rättigheter.

För mer information kring arbetet i landstinget Kronoberg kontakta barnrättsstrategen:
susann.sward@ltkronoberg.se